POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI KOMENDA

8. 1. 2019