• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • JAVNA OBJAVA ZA PROSTO DELOVNO MESTO VIŠJI SVETOVALEC ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI ZA DOLOČEN ČAS – NADOMEŠČANJE ZA ČAS DOLGOTRAJNE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI

  Na povezavi objavljamo Javni poziv za prosto delovno mesto Višji svetovalec za družbene dejavnosti za določen čas – nadomeščanje za čas dolgotrajne bolniške odsotnosti.

  Rok za prijavo: 30.06.2022

  Aktualni občinski razpisi

  NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO ZEMLJIŠČ

  Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Občina Komenda objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča.

  Rok za prijavo: ponedeljek, 11. julij 2022

  Podrobnosti:

  ODLOČBA O ODVZEMU STATUSA JAVNEGA DOBRA

  Objavljamo

  Odločbo o odvzemu statusa javnega dobra na zemljišču parcelne številke 444/2 k.o. 1901-Mlaka.

  Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda v poročilu PP Kamnik za čas od 13.06.2022 do 19.06.2022 zabeležen naslednji dogodek:

  13.06.2022 – KAZNIVO DEJANJE OBREMENJEVANJA IN UNIČEVANJE OKOLJA

  Več informacij

  NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO (MENJAVO) ZEMLJIŠČ

  Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Občina Komenda objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo (menjavo) zemljišč.

  Rok za prijavo: sreda, 30. junij 2022

  Podrobnosti:

  JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2023

  Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF, 14/15- ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 03/2021-UPB1), Poslovnika občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave GOK št. 01/2021-UPB1) in Sklepa o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Komenda za leto 2023 objavljamo Predlog proračuna Občine Komenda za leto 2023.

  V času javne razprave, od 6. junija 2022 do 10.julija 2022, se pripombe in predlogi k predlogu proračuna pošljejo županu Občine Komenda:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, z dopisom “Pripombe na predlog proračuna 2023″
  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si
  1. Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Komenda za leto 2023
  2. Predlog odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2023
   1. spremni dopis
   2. odlok o proračunu Občine Komenda za leto 2023
   3. splošni del – tabele
   4. posebni del – tabele
   5. načrt razvojnih programov – tabele
   6. obrazložitve
   7. priloga 1 – kadrovski načrt
   8. priloga 2 – COFOG

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI KOMENDA

  Na podlagi 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (UPB-1, Uradne objave Glasila Občine Komenda, 1/21) objavljamo  predlog Odloka o spremembah in dopolnizvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v  v Občini Komenda.

  V času javne razprave od vključno 31.05.2022 do vključno 29.06.2022 lahko posredujete morebitne pripombe in predloge k predlogu odloka:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda (s pripisom »pripombe k odloku o spremembah kategorizacije občinskih cest v občini Komenda«),

  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si (s pripisom »pripombe k odloku o spremembah kategorizacije občinskih cest v občini Komenda«).

  Poziv