• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • OBVESTILO ELEKTRO LJUBLJANA

  Elektro Ljubljana OBVEŠČA, da bo predvidoma 13.7.2020 pričelo z nadaljevalnimi deli z izgradnjo 20 kW kablovoda iz RTP Mengeš do obstoječega kablovoda PC Komenda.

  CELOTNO OBVESTILO

  Trasa na območju občine Komenda

  Kronika Policijske postaje Kamnik

  Za območje Občine Komenda so v času od 29. 6. 2020 do 5. 7. 2020 zabeleženi naslednji dogodki:

  29. 6. 2020TATVINA OČAL V MOSTAH

  01. 7. 2020INTERVENCIJA V MOSTAH

  03. 7. 2020 – ZASEG NEZNANE SNOVI NA KRIŽKEM BAJERJU

  Več informacij

  Uradne objave 08/2020

  Uradne objave 08/2020

  Objava namere o sklenitvi neposrednih pogodb za prodajo (menjavo) zemljišč

  Skladno z določili 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18, 79/18) ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe.

  Podrobnosti

  Rok: 02.08.2020

  ODLOČBA O ODVZEMU STATUSA JAVNEGA DOBRA

  Objavljamo Odločbo o odvzemu statusa javnega dobra na zemljiščih parcelnih številk 897/28, 897/26 in 897/30 vse k.o. Klanec.

  Odločba

  JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2021

  Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF), Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 8/2015), Poslovnika občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave GOK št. 1/2016) in Sklepa o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Komenda za leto 2021 objavljamo Predlog proračuna Občine Komenda za leto 2021

  V času javne razprave, od 19. junija 2020 do 31. julija 2020, se pripombe in predlogi k predlogu proračunov pošljejo županu Občine Komenda:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, z dopisom »Pripombe na predlog proračuna 2021«
  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si
  1. Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Komenda za leto 2021
  2. Predlog odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2021

  Sofinanciranje letnih kart – Arboretum Volčji Potok in Terme Snovik

  Že vrsto let svojim občanom sofinanciramo letne karte za vstop v park Arboretum Volčji Potok ter vstopnice za kopanje v Termah Snovik.

  Več