• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina.komenda@siol.net

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • OBJAVA NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE KUPOPRODAJNE POGODBE

  Skladno z določili 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10) ter na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/11) objavljamo namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo zemljišča parc. št. 1172/24, k. o. Suhadole.

  Več informacij:

   

   

  Oprostitev plačila za storitve, povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN za kmetijska gospodarstva

  Občina Komenda, Režijski obrat, OBJAVLJA obrazec vloge za oprostitev plačila za storitve, povezane z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter MKČN za kmetijska gospodarstva.

  OBRAZEC – VLOGA

  ODLOČBA O DOLOČITVI VARSTVENIH DEL ZA ODPRAVO POSLEDIC ŽLEDA

  Zavod za gozdove Slovenije, KE Kamnik, Tunjiška 21, 1241 Kamnik objavlja generalno ODLOČBO O DOLOČITVI VARSTVENIH DEL ZA ODPRAVO POSLEDIC ŽLEDA v februarju 2014. V priloženi odločbi je določen – podaljšan – nov rok za izvedbo nujnih varstvenih del v gozdovih tudi na območju občine Komenda.

  Več informacij

  Obvestilo

  Občina Komenda obvešča, da so na spletni strani Občine Komenda objavljeni novi javni razpisi s pripadajočo razpisno dokumentacijo:

  • JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH PROGRAMOV ZA LETO 2014
  • JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2014
  • JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2014

   

  Analiza izvajanja Letnega programa športa v letu 2013

  Objavljamo analizo izvajanja Letnega programa športa v letu 2013.

  Več informacij:

  Obvestilo o ugodnostih, ki jih Občina Komenda nudi svojim občankam / občanom

  V skrbi za dobro obveščenost vas ponovno seznanjamo z ugodnostmi, ki jih Občina Komenda (na področju družbenih dejavnosti) nudi svojim občanom:

  • Enkratni denarni prispevek za novorojence v Občini Komenda
  • Subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca
  • Nagrade “zlatim maturantom”
  • Enkratne denarne pomoči (občinski del)

   

  POJASNILO – IMENOVANJE ČLANOV VAŠKIH ODBOROV

  POJASNILO – IMENOVANJE ČLANOV VAŠKIH ODBOROV

  Na seji zbora občanov oz. vaščanov vasi Moste, Suhadole in Križ, na katerem je bila predstavljena izvedba projekta »Regijski center za mehansko biološko obdelavo komunalnih odpadkov – MBO«, je bil občini s strani g. Vinka Ovijača med drugim navržen očitek »…da bi občina že zdavnaj morala imenovati vaški odbor za Moste, pa tega namenoma ni storila…«.

  Verjamem, da trditev g. Ovijača ni bila zlonamerna, pač pa izvira iz nepoznavanja veljavnih občinskih predpisov, zato v nadaljevanju kratko povzemam predpise, ki zadevajo ustanavljanje vaških odborov.

  Več informacij