• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina.komenda@siol.net

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice

  Ministrstvo za infrastrukturo je 17. 08. 2015 (prejeto na Občini Komenda dne 27. 08. 2015) sprejelo stališča do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve na osnutek Državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo –  Vodice.

  Pripombe oziroma  zahteve naše občine, da se predviden plinovod umesti vzporedno z obstoječima dvema plinovodoma, ministrstvo ni upoštevalo.

  Dopis:

  Stališče

   

  JAVNO NAZNANILO

  Občina Komenda obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Komenda (za enoto urejanja SU 9).

  Javna razgrnitev bo opravljena med 2.10.2015 in 2.11.2015 v prostorih Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda.

  Več informacij:

  JAVNO NAZNANILO

  Občina Komenda obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta območja 02 Poslovno proizvodne cone Ozka dela – funkcionalne enote FE 4/2, 4/3 in 4/4 ter Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta območja 02/1 Poslovno proizvodne cone Komenda – Ozka dela – II. faza za območje funkcionalnih enot FE P3/4, P3/5 in P3/6.

  Več informacij

  OBVESTILO O UVEDBI KOMASACIJSKEGA POSTOPKA

  Upravna Enota Kamnik obvešča, da je 17. 04. 2015 pod številko 331-12/2014/68 izdala Odločbo o uvedbi komasacijskega postopka na območju Nasovče – Kaplja vas.

  Odločba

  OBVESTILO O RAZPISIH

  Občina Komenda obvešča, da so na spletni strani Občine Komenda objavljeno naslednji javni razpisi s pripadajočo razpisno dokumentacijo:

  1. Javni razpis za sofinanciranje društvenih projektov v občini Komenda za leto 2015

  2. Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Komenda za leto 2015

  3. Razpis za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Komenda v letu 2015

  OBVESTILO

   

   

  Analiza izvajanja Letnega programa športa v letu 2014

  Objavljamo analizo izvajanja Letnega programa športa v letu 2014.

  Več informacij:

  Obvestilo o ugodnostih, ki jih Občina Komenda nudi svojim občankam / občanom

  V skrbi za dobro obveščenost vas ponovno seznanjamo z ugodnostmi, ki jih Občina Komenda (na področju družbenih dejavnosti) nudi svojim občanom:

  • Enkratni denarni prispevek za novorojence v Občini Komenda
  • Subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca
  • Nagrade “zlatim maturantom”
  • Enkratne denarne pomoči (občinski del)