• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA 02/1 – POSLOVNO PROIZVODNA CONA KOMENDA – OZKA DELA – II. FAZA (spremembe št. 2)

  7.8.2020

  Gradiva za soglasodajalce urejanja prostora

  11 Naslovnica in kazalo vsebine

  12 Predlog odloka

  13 Veljavni odlok

  1.5 Lega prostorske ureditve

  2.1 Ureditveno območje s prikazom površin načrtovanih trajnih in začasnih objektov

  2.2 Grafični prikaz vplivnega območja na posameznih parcelah

  2.3 Ureditveno obmocje – pregledna topografska karta

  2.4 Načrt parcelacije

  3.1 Razporeditev javnih površin

  3.2 Lega objektov na zemljiščih

  3.3 Tehnični pogoji in usmeritve

  3.4 Regulacijski elementi

  3.5 Vplivi načrtovane prostorske ureditve

  3.6 Prometna infrastruktura

  3.7 Komunalni vodi

  3.8 Varstvo okolja in narave

  3.9 Etapnost izvedbe

  31 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta

  32 Stanje prostora

  33 Strokovne podlage

  341 Mnenje MORS – URSZR

  342 Mnenje MORS – Logistika

  343 Mnenje MOP – DRS za vode

  344 Mnenje ZRSVN

  345 Mnenje KPK

  346 Mnenje OBČINA KOMENDA

  347 Mnenje ELEKTRO LJUBLJANA

  348 Mnenje MZI – Letalski in pomorski promet

  349 Mnenje PETROL

  3410 Mnenje SOFTNET

  3411 Mnenje MK

  35 Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta

  36 Povzetek za javnost

  37 Okoljsko poročilo

  37 Odločba MOP – Direktorat za Okolje

  37 Mnenje na vplive – MK

  37 Mnenje na vplive – MOP-Direkcija za vode

  37 Mnenje na vplive – MZ-Direktorat za javno zdravje

  37 Mnenje na vplive – ZRSVN

  38 Izhodišča za pripravo

  6.8.2020

  STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV

  30.09.2019

  Tekstualni del:

  1. Kazalo vsebine

  2. Predlog sprememb odloka

  3. Osnovni odlok

  Grafični del:

  1.5 Lega prostorske ureditve

  2.1 Ureditveno območje s prikazom površin načrtovanih trajnih in začasnih objektov

  2.2 Grafični prikaz vplivnega območja na posameznih parcelah

  2.3 Ureditveno obmocje – pregledna topografska karta

  2.4 Načrt parcelacije

  3.1 Razporeditev javnih površin

  3.2 Lega objektov na zemljiščih

  3.3 Tehnični pogoji in usmeritve

  3.4 Regulacijski elementi

  3.5 Vplivi načrtovane prostorske ureditve

  3.6 Prometna infrastruktura

  3.7 Komunalni vodi

  3.8 Varstvo okolja in narave

  3.9 Etapnost izvedbe

  Priloge:

  31 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta

  32 Stanje prostora

  33 Strokovne podlage

  341 Mnenje MORS – URSZR

  342 Mnenje MORS – Logistika

  343 Mnenje MOP – DRS za vode

  344 Mnenje ZRSVN

  345 Mnenje KPK

  346 Mnenje OBČINA KOMENDA

  347 Mnenje ELEKTRO LJUBLJANA

  348 Mnenje MZI – Letalski in pomorski promet

  349 Mnenje PETROL

  3410 Mnenje SOFTNET

  3411 Mnenje MK

  35 Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta

  36 Povzetek za javnost

  37 Okoljsko poročilo

  37 Odločba MOP – Direktorat za Okolje

  37 Mnenje na vplive – MK

  37 Mnenje na vplive – MOP-Direkcija za vode

  37 Mnenje na vplive – MZ-Direktorat za javno zdravje

  37 Mnenje na vplive – ZRSVN

  38 Izhodišča za pripravo

  39 Povzetek glavnih tehničnih značilnosti

  24.07.2019

  Spremembe in dopolnitve LN – osnutek

  Lega prostorske ureditve v prostoru

  Ureditveno območje

  Grafični prikaz vplivnega območja

  Pregledna topografska karta

  Načrt parcelacije

  Razporeditev javnih in drugih površin

  Lega objektov na zemljiščih

  Tehnični pogoji in usmeritve

  Regulacijski elementi

  Vplivi načrtovane prostorske ureditve

  Prometna infrastruktura

  Komunalni vodi

  Zelene površine

  Etapnost izvedbe

  Prikaz stanja prostora

  Veljavni OPN

  08.07.2019

  Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev

  Prikaz načrtovanih sprememb in dopolnitev

  Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev