• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Nadzorni odbor

  ČLANI NADZORNEGA ODBORA

  predsednik MITJA DOLŽAN
  članica BARBARA ERŽEN
  član JURIJ KERN
  članica URŠKA GROŠELJ PETKOVŠEK
  član MARIJAN PAVLIČ
  članica MARIJA PIRNAT
  član SAŠA LENARČIČ

  UDELEŽBA NA SEJAH NADZORNEGA ODBORA

  ZAPISNIKI NADZORNEGA ODBORA

  PROGRAMI DELA NADZORNEGA ODBORA

  KONČNA POROČILA NADZORNEGA ODBORA

  PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA

  Pristojnosti Nadzornega odbora Občine Komenda so opredeljene v 39. členu Statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99 in 83/99 ter Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 01/01, 10/05)

  39. člen

  Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
  Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

  Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

  POBUDE NADZORNEMU ODBORU

  Vabimo vas, da Nadzornemu odboru občine Komenda sporočite vaše pobude:

  Ime in priimek:
  Ulica in hišna številka:
  Pošta:
  E-naslov:
  Vaša pobuda:
   

  Pred oddajo pobude morate izpolniti vsa polja!