• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Nadzorni odbor

  ČLANI NADZORNEGA ODBORA

  predsednik MITJA DOLŽAN
  članica BARBARA ERŽEN
  članica MOJCA ČEBULJ
  član MATJAŽ PREŠEREN (od 18.02.2021)
  član MIHA BOŽIČEK
  član JURIJ KERN
  član MARKO ERENT
  KLEMEN VIDIC – član do 18.02.2021

  UDELEŽBA NA SEJAH NADZORNEGA ODBORA

  Sklep o imenovanju tajnice Nadzornega odbora Občine Komenda

  ZAPISNIKI NADZORNEGA ODBORA

  PROGRAMI DELA NADZORNEGA ODBORA

  POROČILA O DELU NADZORNEGA ODBORA

  KONČNA POROČILA NADZORNEGA ODBORA

  PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA

  Pristojnosti Nadzornega odbora Občine Komenda so opredeljene v 28. členu Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 03/2021 – UPB1) in 14. členu Poslovnika Nadzornega odbora Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 07/2016).

  STATUT

  1. člen

        (nadzorni odbor občine)

  Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini s pristojnostmi, določenimi z zakonom.

  Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna s sredstvi občinskega proračuna in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe sredstev občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim finančnim oziroma stvarnim premoženjem.

  POSLOVNIK NO

  14. člen

  Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

  POBUDE NADZORNEMU ODBORU

  Vabimo vas, da Nadzornemu odboru občine Komenda sporočite vaše pobude:

  Ime in priimek:
  Ulica in hišna številka:
  Pošta:
  E-naslov:
  Vaša pobuda:
   

  Pred oddajo pobude morate izpolniti vsa polja!