• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Nadzorni odbor

  ČLANI NADZORNEGA ODBORA

  predsednik MITJA DOLŽAN
  članica BARBARA ERŽEN
  članica MOJCA ČEBULJ
  član KLEMEN VIDIC
  član MIHA BOŽIČEK
  član JURIJ KERN
  član MARKO ERENT

  UDELEŽBA NA SEJAH NADZORNEGA ODBORA

  Sklep o imenovanju tajnice Nadzornega odbora Občine Komenda

  ZAPISNIKI NADZORNEGA ODBORA

  PROGRAMI DELA NADZORNEGA ODBORA

  KONČNA POROČILA NADZORNEGA ODBORA

  PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA

  Pristojnosti Nadzornega odbora Občine Komenda so opredeljene v 28. členu Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 08/2015) in 14. členu Poslovnika Nadzornega odbora Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 07/2016).

  STATUT

  1. člen

        (nadzorni odbor občine)

  Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini s pristojnostmi, določenimi z zakonom.

  Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna s sredstvi občinskega proračuna in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe sredstev občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim finančnim oziroma stvarnim premoženjem.

  POSLOVNIK NO

  14. člen

  Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

  POBUDE NADZORNEMU ODBORU

  Vabimo vas, da Nadzornemu odboru občine Komenda sporočite vaše pobude:

  Ime in priimek:
  Ulica in hišna številka:
  Pošta:
  E-naslov:
  Vaša pobuda:
   

  Pred oddajo pobude morate izpolniti vsa polja!