• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Člani nadzornega odbora

  ČLANI NADZORNEGA ODBORA
  funkcija ime in priimek
  predsednik Janez Čebulj
  namestnik predsednika Marijan Pavlič
  članica Urška Grošelj Petkovšek
  član Jurij Kern
  član Igor Klun
  član Janez Papler
  član Andraž Šest

  ZAPISNIKI NADZORNEGA ODBORA

  * 29.09.2009: Zapisnik 25. seje Nadzornega odbora Občine Komenda
  * 31.08.2009: Zapisnik 24. seje Nadzornega odbora Občine Komenda
  * 29.06.2009: Zapisnik 23. seje Nadzornega odbora Občine Komenda
  * 19.05.2009: Zapisnik 22. seje Nadzornega odbora Občine Komenda
  * 11.02.2009: Zapisnik 21. seje Nadzornega odbora Občine Komenda
  * 15.12.2008: Zapisnik 20. seje Nadzornega odbora Občine Komenda
  * 27.10.2008: Zapisnik 19. seje Nadzornega odbora Občine Komenda
  * 26.08.2008: Zapisnik 18. seje Nadzornega odbora Občine Komenda
  * 24.06.2008: Zapisnik 17. seje Nadzornega odbora Občine Komenda
  * 13.05.2008: Zapisnik 16. seje Nadzornega odbora Občine Komenda
  * 08.04.2008: Zapisnik 15. seje Nadzornega odbora Občine Komenda
  * 04.03.2008: Zapisnik 14. seje Nadzornega odbora Občine Komenda
  * 22.01.2008: Zapisnik 13. seje Nadzornega odbora Občine Komenda
  * 18.12.2007: Zapisnik 12. seje Nadzornega odbora Občine Komenda
  * 20.11.2007: Zapisnik 11. seje Nadzornega odbora Občine Komenda
  * 23.10.2007: Zapisnik 10. seje Nadzornega odbora Občine Komenda
  * 25.09.2007: Zapisnik 9. seje Nadzornega odbora Občine Komenda
  * 28.08.2007: Zapisnik 8. seje Nadzornega odbora Občine Komenda
  * 26.06.2007: Zapisnik 7. seje Nadzornega odbora Občine Komenda
  * 22.05.2007: Zapisnik 6. seje Nadzornega odbora Občine Komenda
  * 24.04.2007: Zapisnik 5. seje Nadzornega odbora Občine Komenda
  * 20.03.2007: Zapisnik 4. seje Nadzornega odbora Občine Komenda
  * 20.02.2007: Zapisnik 3. seje Nadzornega odbora Občine Komenda
  * 30.01.2007: Zapisnik 2. seje Nadzornega odbora Občine Komenda
  * 13.12.2006: Zapisnik 1. (konstitutivne) seje Nadzornega odbora Občine Komenda

  PROGRAMI DELA NADZORNEGA ODBORA

  * Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2009
  * Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2008
  * Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2007

  KONČNA POROČILA NADZORNEGA ODBORA

  * 07.01.2010: Nadzor nad poslovanjem družbe RRI
  * 09.07.2009: Kanalizacijski kolektor poslovna cona – občinska meja
  * 15.12.2008: Zaključnega računa proračuna Občine Komenda za leto 2007
  * 15.12.2008: Nadzor premoženjske bilance za leto 2007.
  * 13.05.2008: Infrastruktura Križ
  * 08.04.2008: Nadzor kapitalskih prihodkov in investicijskih odhodkov za leto 2006
  o priloga 1: Prejeta dokumentacija
  o priloga 2: Ugotovitve pri nadzoru kapitalskih prihodkov in investicijskih odhodkov za leto 2006
  * 08.04.2008: Nadzor premoženjske bilance za leto 2006.
  * 08.04.2008: Izbira projektantov
  * 22.01.2008: Poročilo o delu NO v letu 2007
  * 25.09.2007: Opravljen nadzor nad ZAKLJUČNIM RAČUNOM PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2006
  * 25.09.2007: Nadzor premoženjske bilance za leto 2005
  * 28.08.2007: CONA I – oddaja del

  PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA
  Pristojnosti Nadzornega odbora Občine Komenda so opredeljene v 39. členu Statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99 in 83/99 ter Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 01/01, 10/05)

  39. člen

  Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.
  Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  * opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  * nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  * nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

  Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

  POBUDE NADZORNEMU ODBORU

  Vabimo vas, da Nadzornemu odboru občine Komenda sporočite vaše pobude:

  Ime in priimek:
  Ulica in hišna številka:
  Pošta:
  E-naslov:
  Vaša pobuda:

  Pred oddajo pobude morate izpolniti vsa polja!