• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • POJASNILO – IMENOVANJE ČLANOV VAŠKIH ODBOROV

  POJASNILO – IMENOVANJE ČLANOV VAŠKIH ODBOROV

  Na seji zbora občanov oz. vaščanov vasi Moste, Suhadole in Križ, na katerem je bila predstavljena izvedba projekta »Regijski center za mehansko biološko obdelavo komunalnih odpadkov – MBO«, je bil občini s strani g. Vinka Ovijača med drugim navržen očitek »…da bi občina že zdavnaj morala imenovati vaški odbor za Moste, pa tega namenoma ni storila…«.

  Verjamem, da trditev g. Ovijača ni bila zlonamerna, pač pa izvira iz nepoznavanja veljavnih občinskih predpisov, zato v nadaljevanju kratko povzemam predpise, ki zadevajo ustanavljanje vaških odborov.

  29. člen veljavnega Statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99, 83/99 in UO GOK, št. 01/01) določa, da občinski svet lahko kot svoja posvetovalna telesa z odlokom ustanovi vaške odbore. Člane vaških odborov imenuje in razrešuje občinski svet. Občinski svet imenuje vaške odbore izmed prebivalcev posameznih vasi na predlog zbora vaščanov.

  Sklic zbora občanov oz. vaščanov opredeljuje 60. člen prej navedenega Statuta. Ta pravi, da mora župan sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor vaščanov pa na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v vasi. Zahteva za sklic zbora občanov/vaščanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve (npr. predlog imenovanja članov Vaškega odbora vasi Moste), ki naj jo zbor obravnava. Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. V primeru, da je zahteva pravilno vložena in jo podpre zadostno število volivcev, župan v 30 dneh skliče zbor občanov/vaščanov…

  Naloge, sestavo in sklicevanje sej vaških odborov natančneje določa Odlok o ustanovitvi vaških odborov (Uradni list RS, št. 65/99).

  Veljavne občinske predpise si lahko ogledate na spletni strani Občine Komenda (http://www.komenda.si) v rubriki »občinski predpisi«.

  Majda Ravnikar, spec.jav.upr.
  Direktorica občinske uprave