• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO (MENJAVO) ZEMLJIŠČ

  Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Občina Komenda objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo (menjavo) zemljišč.

  Rok za prijavo: sreda, 26. januar 2022

  Podrobnosti:

  JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2022

  Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF, 14/15- ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 03/2021-UPB1), Poslovnika občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave GOK št. 01/2021-UPB1) in Sklepa o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Komenda za leto 2022 objavljamo Predlog proračuna Občine Komenda za leto 2022.

  V času javne razprave, od 13. decembra 2021 do 12. januarja 2022, se pripombe in predlogi k predlogu proračuna pošljejo županu Občine Komenda:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, z dopisom »Pripombe na predlog proračuna 2022«
  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si
  1. Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Komenda za leto 2022
  2. Predlog odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2022
   1. spremni dopis
   2. odlok
   3. splošni del
   4. posebni del
   5. načrt razvojnih programov
   6. obrazložitev
   7. kadrovski načrt
   8. načrt nabav in gradenj
   9. funkcionalna klasifikacija

  NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO (MENJAVO) ZEMLJIŠČ

  Več informacij

  POZIV JAVNOSTI K POSREDOVANJU MOREBITNIH PREDLOGOV IN PRIPOMB K BESEDILU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI KOMENDA

  Več informacij

  NAMERI O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO IN MENJAVO ZEMLJIŠČ

  Več informacij

  NAMERE O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO IN NAJEM ZEMLJIŠČ

  Več informacij

  NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA PRODAJO (MENJAVO) ZEMLJIŠČ

  Več informacij