• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 18. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 17. junija 2021, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Seznanitev članov Občinskega sveta Občine Komenda s sklepi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, izdanimi županu Občine Komenda
  2. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju LN O2/1 poslovno proizvodne cone Ozka dela, II. faza – druga obravnava
  3. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v občini Komenda – prva obravnava
  4. Predlog Sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve v okviru funkcionalnih enot prostora FeP 4/1, FeP 4/2 in FeP 4/3 v Poslovni coni Komenda, na zemljišču parc. št. 2160, k. o. Moste
  5. Predlog Sklepa o vstopu Občine Komenda v slovensko in svetovno mrežo Starosti prijaznih mest in občin
  6. Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Mehurčki v šolskem letu 2021/2022
  7. Poročilo Nadzornega odbora Občine Komendaora Občine Komenda
  8. Poročilo o trenutnem stanju na zapiranju odlagališča inertnih odpadkov Suhadole
  9. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  Stanislav Poglajen

  župan

  PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA

  GRADIVO za 5. Dopisno sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo potekala od petka 21. maja 2021 do torka 25. maja 2021 do 15. ure

  Več informacij

  GRADIVO za 17. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 22. aprila 2021, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 16. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 25. marca 2021, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 3. Izredno sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 4. marca 2021, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 15. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 18. februarja 2021, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 4. Dopisno sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo potekala od torka 26. januarja 2021 do srede 27. januarja 2021 do 15. ure

  Več informacij