• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 27. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 20. septembra 2018, ob 17. uri

  Predlagano je:

  in naslednji DNEVNI RED:

  1. Poročilo o odvozu odpadnega materiala iz zbirnega centra v Suhadolah – Publikus d.o.o. – ustno poročilo
  2. Seznanitev z aktivnostmi pri izvedbi suhega zadrževalnika padavinske vode na Tunjščici – ustno poročilo
  3. Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za telovadnico pri šoli v Mostah
  4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta KO 5 hipodrom / športno središče – druga obravnava
  5. Predlog Sklepa o višini cene pomoči na domu
  6. Predlog Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2019
  7. Predlog Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2020
  8. Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2019 – druga obravnava
   1. Odlok
   2. Splošni del, posebni del, NRP
   3. Obrazložitve
  9. Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2020 – druga obravnava
  10. Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Mehurčki na dan 31. 12. 2017
  11. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Komenda za volilno leto 2018
  12. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih parc. št. 856/13, k. o. Križ in 2082/1, k. o. Moste
  13. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 447/7, k. o. Mlaka
  14. Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda – ustno poročilo
  15. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  GRADIVO: 

  • k 1, 2 in 14. točki bo posredovano v ustni obliki;
  • k ostalim točkam je priloženo.

  UDELEŽBA NA SEJAH 2014-2018

  GRADIVO za 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 19. julija 2018, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 26. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 14. junija 2018, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 25. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 19. aprila 2018, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 24. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 15. februarja 2018, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 23. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 14. decembra 2017, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 22. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 26. oktobra 2017, ob 17. uri

  Več informacij