• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 3. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, 2. marca 2023, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED

  1. Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Komenda za leto 2023 – prva obravnava
  2. Predlog Letnega programa športa v Občini Komenda za leto 2023
  3. Predlog Sklepa o spremembi Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih programov in karitativne dejavnosti v občini Komenda
  4. Predlog Sklepa o spremembi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine
  5. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Mehurčki
  6. Seznanitev občinskega sveta z imenovanjem podžupana Občine Komenda
  7. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  Jurij Kern

  Župan

  GRADIVO za 2. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, 26. januarja 2023, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED

  1. Potrditev mandata svetniku
  2. Potrditev članstva svetniku v KMVI
  3. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za gospodarjenje z občinskim premoženjem in finance
  4. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za kmetijstvo
  5. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za drobno gospodarstvo in turizem
  6. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za družbene dejavnosti
  7. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja
  8. Predlog Sklepa o imenovanju Statutarno pravne komisije
  9. Predlog Sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Občine Komenda
  10. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Komenda
  11. Predlog Sklepa o imenovanju Uredniškega odbora Aplence – glasilo Občine Komenda
  12. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Vrtca  Mehurčki
  13. Seznanitev občinskega sveta z nepoklicnim oz. poklicnim opravljanjem funkcije župana
  14. Pobude in vprašanje svetnic in svetnikov

   

  Jurij Kern

  Župan

  GRADIVO za 1. (konstitutivno) sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 22. decembra 2022, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:
  1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Občinskega sveta Občine Komenda
  2. a) Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Komenda dne 20. 11. 2022
  b)Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev za župana Občine Komenda – drugi krog z dne 4. 12. 2022
  3. Imenovanje Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana (mandatna komisija)
  4. Poročilo Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana – potrditev mandatov svetnikov
  5. Poročilo Komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana – ugotovitev o izvolitvi župana
  6. Slovesna prisega župana in njegov pozdravni nagovor
  7. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

  Stanislav Poglajen
  župan

  GRADIVO za 25. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 20. oktobra 2022, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 7. Dopisno sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo potekala od 1. oktobra 2022 do 4. oktobra 2022 do 12. ure

  Več informacij

  GRADIVO za 6. Dopisno sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo potekala od 14. septembra 2022 do 19. septembra 2022 do 8. ure

  Več informacij

  GRADIVO za 24. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 16. junija 2022, ob 17. uri

  Več informacij