• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 11. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 18. junija 2020, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Predlog Sklepa o spremembi sklepa o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  2. Obravnava in potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2020
  3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Komenda za leto 2019 ( priloge) – skrajšani postopek
  4. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Komenda Moste na dan 31. 12. 2019
  5. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2020 – skrajšani postopek
  6. Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2021 – prva obravnava
  7. Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Komenda – prva (in druga) obravnava
  8. Predlog Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v občini Komenda
  9. Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Mehurčki
  10. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih parc. št. 897/28, 897/26 in 897/30, k. o. Klanec
  11. Predlog sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za funkcionalno enoto prostora FeP 21/2 v Poslovni coni Komenda na zemljiščih parc. št. 2313/1 in 2313/2, k. o. 1905 – Moste   
  12. Predlog sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za funkcionalno enoto prostora Fe 1/1.1 in Fe 1/1.2 v 1. fazi Poslovne cone Komenda na zemljiščih parc. št. 1333/21 in 1333/52, k. o. 1905 – Moste
  13. Predlog sklepa o potrditvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja O2/1 – Poslovno proizvodne cone Komenda – Ozka dela – II. faza (spremembe št. 2) – 1. obravnava
  14. Seznanitev s trenutnim stanjem na projektu gradnje doma starejših občanov v Komendi 
  15. Poročilo o izgradnji kanalizacije
  16. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  Stanislav Poglajen

  župan

  PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA

  GRADIVO za 10. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 28. maja 2020, ob 17. uri

  Več informacij

  3. dopisna sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo potekala med 20.04.2020 in 23.04.2020

  Več informacij

  2. dopisna sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo potekala med 06.04.2020 in 09.04.2020

  Več informacij

  1. dopisna sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo potekala med 17.03.2020 in 20.03.2020

  Več informacij

  GRADIVO za 10. sejo – PREKLICANA ZARADI EPIDEMIJE COVID-19

  PREKLICANA ZARADI EPIDEMIJE COVID-19

  Več informacij

  GRADIVO za 9. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 13. februarja 2020, ob 17. uri

  Več informacij