• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 24. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 16. junija 2022, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Volitve in imenovanja – Predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Komenda
  2. Poročilo PP Kamnik o stanju javne varnosti na območju občine Komenda v letu 2021 z oceno izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2021
  3. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu – hitri postopek
  4. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne oz. družinske medicine za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika – hitri postopek
  5. Predlog Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja v letu 2022
  6. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2022 – skrajšani postopek
   1. spremni dopis
   2. odlok o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2022
   3. splošni del– tabele
   4. posebni del – tabele
   5. načrt razvojnih programov – tabele
   6. obrazložitve
   7. priloga 1 – COFOG
  7. Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2023 – prva obravnava
   1. spremni dopis
   2. odlok o proračunu Občine Komenda za leto 2023
   3. splošni del – tabele
   4. posebni del – tabele
   5. načrt razvojnih programov – tabele
   6. obrazložitve
   7. priloga 1 – kadrovski načrt
   8. priloga 2 – COFOG
  8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Komenda – prva obravnava
  9. Predlog Odloka o spremembah meja katastrskih občin in meja med občinami Kamnik, Komenda in Mengeš – prva obravnava
  10. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve za individualno odstopanje od določil izvedbenega prostorskega akta na zemljišču parc. št. 1333/68, k. o. 1905 – Moste
  11. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve za začasno odstopanje od določil izvedbenega prostorskega akta na zemljišču parc. št. 1333/73, k. o. 1905 – Moste
  12. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve za individualno odstopanje od določil izvedbenega prostorskega akta na zemljiščih parc. št. 2189, 2190, 2192 in 2194,  k. o. 1905 – Moste
  13. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve za individualno odstopanje od določil izvedbenega prostorskega akta na zemljiščih parc. št. 2269, 2270 in 2271, k. o. 1905 – Moste
  14. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 444/2, k. o. 1901 Mlaka
  15. Poročilo o trenutnem stanju na zapiranju odlagališča inertnih odpadkov Suhadole
  16. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  Stanislav Poglajen
  župan

  PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA

  GRADIVO za 23. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 7. aprila 2022, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 22. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 10. februarja 2022, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 21. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 23. decembra 2021, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 20. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 21. oktobra 2021, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 19. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 16. septembra 2021, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 18. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 17. junija 2021, ob 17. uri

  Več informacij