• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 6. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 20. junija 2019, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Predlog Sklepa o imenovanju članov Vaškega odbora vasi Nasovče
  2. Celovita informacija podjetja Publikus o požaru v centru za ravnanje z odpadki Suhadole
  3. Potrditev predloga razpisne  dokumentacije – Javni razpis za prodajo nepremičnin parc. št. 609/4, 609/5 in 609/6, vse k. o. Kaplja vas, z javnim zbiranjem ponudb
  4. Predstavitev osnutka Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in osnutka Predinvesticijske zasnove za suhi zadrževalnik Tunjščica
  5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu območja KO 11 Podboršt – druga obravnava 
  6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju lokacijskega načrta O2/1 poslovno proizvodne cone Ozka dela – II. faza – prva obravnava 
  7. Lokacijska preveritev za funkcionalno enoto prostora 14/16 v Poslovni coni Žeje pri Komendi– obravnava in sprejem elaborata
  8. Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Mehurčki
  9. Predlog Sklepa o dodelitvi sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine v občini Komenda za leto 2019
  10. Predlog Sklepa o potrditvi novelacije DIIP – Prenova območja osrednje ploščadi in izgradnja kolumbarija na pokopališču v Komendi, februar 2019
  11. Poročilo o porabi sredstev organizatorjev volilne kampanje na lokalnih volitvah 2018 in seznanitev z zneski delnega povračila organizatorjem volilne kampanje
  12. Poročilo Nadzornega odbora Občine Komenda
  13. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  Stanislav Poglajen

  župan

  PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA

  GRADIVO za 5. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 11. aprila 2019, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 4. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 7. marca 2019, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 3. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 24. januarja 2019, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 2. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 20. decembra 2018, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 1. (konstitutivno) sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 29. novembra 2018, ob 17. uri

  Več informacij