• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 7. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 19. septembra 2019, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Predstavitev osnutka Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in osnutka Predinvesticijske zasnove za suhi zadrževalnik Tunjščica
  2. Informacija o predvideni spremembi občinske meje zaradi komasacije Drnovo
  3. Predstavitev projekta izgradnje doma starostnikov v Komendi
  4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju lokacijskega načrta O2/1 poslovno proizvodne cone Ozka dela – II. faza– druga obravnava
  5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu na območju O2/1 poslovno proizvodne cone Ozka dela – II. faza (spremembe št. 2) – prva obravnava
  6. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za funkcionalno enoto prostora FeP 21/2, na zemljiščih v Poslovni coni Komenda, parc. št. 2313/1 in 2313/2, k. o. 1905 Moste
  7. Predlog Sklepa o določitvi cen programov  predšolske vzgoje v Vrtcu Mehurčki
  8. Predlog Sklepa o spremembi sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Mehurčki na dan 31. 12. 2018
  9. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra za zemljišče parc. št. 548/8, k. o. Kaplja vas
  10. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe v občini Komenda – prva (in druga) obravnava
  11. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2019 – skrajšani postopek
  12. Seznanitev s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Komenda v obdobju od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
  13. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  Stanislav Poglajen

  župan

  PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA

  GRADIVO za 6. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 20. junija 2019, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 5. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 11. aprila 2019, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 4. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 7. marca 2019, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 3. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 24. januarja 2019, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 2. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 20. decembra 2018, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 1. (konstitutivno) sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 29. novembra 2018, ob 17. uri

  Več informacij