• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 19. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 16. septembra 2021, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v občini Komenda – druga obravnava
  2. Predlog Sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve v  enoti urejanja prostora ŽE 8 (1. faza poslovne cone Komenda, na zemljišču parc. št. 1333/68, k. o. Moste)
  3. Predlog Sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve v  enoti urejanja prostora ŽE 8 (1. faza poslovne cone Komenda, na zemljišču parc. št. 1333/18, k. o. Moste)
  4. Predlog Sklepov o mnenju Občine Komenda k osnutkom pokrajinske zakonodaje
   1. Priloga 1
   2. Priloga 2
   3. Priloga 3
  5. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 830, k. o. Nasovče (umik točke na seji Občinskega sveta)
  6. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Komenda v obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021
   1. obrazložitev
   2. splošni del
   3. posebni del
   4. načrt razvojnih programov
  7. Poročilo o trenutnem stanju na zapiranju odlagališča inertnih odpadkov Suhadole
  8. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  Stanislav Poglajen

  župan

  PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA

  GRADIVO za 18. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 17. junija 2021, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 5. Dopisno sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo potekala od petka 21. maja 2021 do torka 25. maja 2021 do 15. ure

  Več informacij

  GRADIVO za 17. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 22. aprila 2021, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 16. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 25. marca 2021, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 3. Izredno sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 4. marca 2021, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 15. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 18. februarja 2021, ob 17. uri

  Več informacij