• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 20. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 21. oktobra 2021, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Soglasje ustanovitelja k imenovanju direktorja Zavoda Medgeneracijsko središče Komenda
  2. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti v občini Komenda– druga obravnava
  3. Predloga Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2021 – skrajšani postopek
   1. spremni dopis
   2. odlok
   3. splošni del
   4. posebni del
   5. načrt razvojnih programov
   6. obrazložitev
   7. funkcionalna klasifikacija
  4. Obvezna razlaga 3. odstavka 10. člena Odloka  o lokacijskem načrtu območja 02/1 poslovno proizvodne cone Komenda – Ozka dela – II. faza (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 02/08, 03/14 – obvezna razlaga, 08/16 in 11/20) – hitri postopek
  5. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih parc. št. 447/10, 447/11, 447/12 in 447/14, k. o. 1901 – Mlaka ter 586/16 in 586/17, k. o. 1904 – Kaplja vas
  6. Poročilo o trenutnem stanju na zapiranju odlagališča inertnih odpadkov Suhadole
  7. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  Stanislav Poglajen

  župan

  PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA

  GRADIVO za 19. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 16. septembra 2021, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 18. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 17. junija 2021, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 5. Dopisno sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo potekala od petka 21. maja 2021 do torka 25. maja 2021 do 15. ure

  Več informacij

  GRADIVO za 17. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 22. aprila 2021, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 16. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 25. marca 2021, ob 17. uri

  Več informacij

  GRADIVO za 3. Izredno sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 4. marca 2021, ob 17. uri

  Več informacij