• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 13 Gmajnica (spremembe št. 4)

  Spremembe in dopolnitve Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 13 Gmajnica (spremembe št. 4) – osnutek za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora po 111. členu ZUreP-2.

  ODLOK

  GRAFIKA

  JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2021

  Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF), Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 8/2015), Poslovnika občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave GOK št. 1/2016) in Sklepa o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Komenda za leto 2021 objavljamo Predlog proračuna Občine Komenda za leto 2021

  V času javne razprave, od 19. junija 2020 do 31. julija 2020, se pripombe in predlogi k predlogu proračunov pošljejo županu Občine Komenda:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, z dopisom »Pripombe na predlog proračuna 2021«
  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si
  1. Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Komenda za leto 2021
  2. Predlog odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2021

  PONOVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

  Več informacij

  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24 – URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI KOMENDA

  Več informacij

  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA KO 13 – GMAJNICA (spremembe št. 4)

  Več informacij

  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA 02/1 – POSLOVNO PROIZVODNA CONA KOMENDA – OZKA DELA – II. FAZA (spremembe št. 2)

  Več informacij

  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU LN O2/1 POSLOVNO PROIZVODNE CONE OZKA DELA – II. FAZA

  Več informacij