• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAJ ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24 – URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI KOMENDA

  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Komenda

  Poročilo – Objavljeno: 17.09.2019

  Poziv – Objavljeno: 16.08.2019

  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA KO 13 – GMAJNICA (spremembe št. 4)

  29.07.2019

  Obrazložitev pobude

  Namenska raba prostora

  Obstoječa ureditev

  Obstoječi kataster

  Obstoječa infrastruktura

  Predlog območja ureditve

  Predlog ureditve

  Predlog stanovanjskih enot in parkirnih mest

  Predlog GJI

  12.07.2019

  Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev

  Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev

  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA 02/1 – POSLOVNO PROIZVODNA CONA KOMENDA – OZKA DELA – II. FAZA (spremembe št. 2)

  30.09.2019

  Tekstualni del:

  1. Kazalo vsebine

  2. Predlog sprememb odloka

  3. Osnovni odlok

  Grafični del:

  1.5 Lega prostorske ureditve

  2.1 Ureditveno območje s prikazom površin načrtovanih trajnih in začasnih objektov

  2.2 Grafični prikaz vplivnega območja na posameznih parcelah

  2.3 Ureditveno obmocje – pregledna topografska karta

  2.4 Načrt parcelacije

  3.1 Razporeditev javnih površin

  3.2 Lega objektov na zemljiščih

  3.3 Tehnični pogoji in usmeritve

  3.4 Regulacijski elementi

  3.5 Vplivi načrtovane prostorske ureditve

  3.6 Prometna infrastruktura

  3.7 Komunalni vodi

  3.8 Varstvo okolja in narave

  3.9 Etapnost izvedbe

  Priloge:

  31 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta

  32 Stanje prostora

  33 Strokovne podlage

  341 Mnenje MORS – URSZR

  342 Mnenje MORS – Logistika

  343 Mnenje MOP – DRS za vode

  344 Mnenje ZRSVN

  345 Mnenje KPK

  346 Mnenje OBČINA KOMENDA

  347 Mnenje ELEKTRO LJUBLJANA

  348 Mnenje MZI – Letalski in pomorski promet

  349 Mnenje PETROL

  3410 Mnenje SOFTNET

  3411 Mnenje MK

  35 Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta

  36 Povzetek za javnost

  37 Okoljsko poročilo

  37 Odločba MOP – Direktorat za Okolje

  37 Mnenje na vplive – MK

  37 Mnenje na vplive – MOP-Direkcija za vode

  37 Mnenje na vplive – MZ-Direktorat za javno zdravje

  37 Mnenje na vplive – ZRSVN

  38 Izhodišča za pripravo

  39 Povzetek glavnih tehničnih značilnosti

  Več informacij

  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU LN O2/1 POSLOVNO PROIZVODNE CONE OZKA DELA – II. FAZA

  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju LN O2/1 poslovno proizvodne cone Ozka dela – II. faza

  Poročilo – Objavljeno: 11.07.2019

  Poziv – Objavljeno: 28.05.2019

  NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

  Več informacij

  NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

  Več informacij

  POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA UREDNIŠKI ODBOR JAVNEGA GLASILA OBČINE KOMENDA – APLENCA

  Več informacij