• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAJ ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 24 – URNE DEŽURNE POGREBNE SLUŽBE V OBČINI KOMENDA

  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Komenda

  Poročilo – Objavljeno: 17.09.2019

  Poziv – Objavljeno: 16.08.2019

  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA KO 13 – GMAJNICA (spremembe št. 4)

  29.07.2019

  Obrazložitev pobude

  Namenska raba prostora

  Obstoječa ureditev

  Obstoječi kataster

  Obstoječa infrastruktura

  Predlog območja ureditve

  Predlog ureditve

  Predlog stanovanjskih enot in parkirnih mest

  Predlog GJI

  12.07.2019

  Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev

  Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev

  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE LOKACIJSKEGA NAČRTA OBMOČJA 02/1 – POSLOVNO PROIZVODNA CONA KOMENDA – OZKA DELA – II. FAZA (spremembe št. 2)

  24.07.2019

  Spremembe in dopolnitve LN – osnutek

  Lega prostorske ureditve v prostoru

  Ureditveno območje

  Grafični prikaz vplivnega območja

  Pregledna topografska karta

  Načrt parcelacije

  Razporeditev javnih in drugih površin

  Lega objektov na zemljiščih

  Tehnični pogoji in usmeritve

  Regulacijski elementi

  Vplivi načrtovane prostorske ureditve

  Prometna infrastruktura

  Komunalni vodi

  Zelene površine

  Etapnost izvedbe

  Prikaz stanja prostora

  Veljavni OPN

  08.07.2019

  Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev

  Prikaz načrtovanih sprememb in dopolnitev

  Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev

   

  ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU LN O2/1 POSLOVNO PROIZVODNE CONE OZKA DELA – II. FAZA

  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju LN O2/1 poslovno proizvodne cone Ozka dela – II. faza

  Poročilo – Objavljeno: 11.07.2019

  Poziv – Objavljeno: 28.05.2019

  NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

  Več informacij

  NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE

  Več informacij

  POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA UREDNIŠKI ODBOR JAVNEGA GLASILA OBČINE KOMENDA – APLENCA

  Več informacij