• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • Objava namere o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo (menjavo) zemljišča

  Skladno z določili 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 11/18, 79/18) ter na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18) objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe.

  Podrobnosti

  Rok: 19.11.2019

  OBVESTILO LASTNIKOM ZEMLJIŠČ V KOMASACIJSKIH OBMOČJIH DRNOVO IN NASOVČE – KAPLJA VAS

  Spoštovani,

  V prejšnjih mesecih ste bili lastniki zemljišč na komasacijskih območjih Drnovo in Nasovče – Kaplja vas (najprej na Upravni enoti v Kamniku, kasneje pa še na terenu) seznanjeni z lokacijami zemljišč, ki so vam bila dodeljena v postopku komasacije. Istočasno so bile odmerjene tudi nove poljske poti, zato vas obveščamo, da se bodo v jesenskem in zimskem času oziroma do pričetka spomladanski del na poljih izvajala še agromelioracijska dela, kot je to predvideno v projektih agromelioracij. Na Drnovem gre predvsem za odstranitev starih in izvedbo novih poljskih poti, v k. o. Nasovče – Kaplja vas pa še za odstranitev posameznih kamnitih osamelcev in rekultivacijo nekaterih robnih zaraščenih površin.

  V tem času bodo morda občasno moteni dostopi do novih parcel oziroma se bo do njih lahko dostopalo po obvozih (starih in kasneje tudi novih poteh), ki pa posebej ne bodo označeni. Ker v tem času večjih del na polju ni, upamo, da vas izvajalec agromelioracije (to je Geodetska družba, d. o. o., Ljubljana, s svojimi podizvajalci)  ne bo preveč oviral.

  Opravičujemo se vam za morebitne nevšečnosti, povezanih z izvedbo agromelioracijskih del in vas prosimo za razumevanje.

  Marjan Potočnik, Občina Komenda

  Obrtniki in podjetniki: Ste med oškodovanci SOP – pristopite h kolektivni tožbi

  Skupščina Sklada obrtnikov in podjetnikov je maja 2019 izglasovala sklep, ki prejemnikom znižuje poklicne pokojnine za 30,4 odstotkov. To je upokojene obrtnike in podjetnike, ki so dolga leta vplačevali v sklad, spravilo na noge in jih spodbudilo k odločnemu ukrepanju.

  Več

  Rok: 01.12.2019

  SPREMEMBA URNIKA ODVOZA RJAVE POSODE V ZIMSKIH MESECIH

  S 1.11.2019 začenjamo s spremenjenim urnikom odvoza rjavih posod za ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov. Po novem bomo rjave posode v zimskih mesecih, se pravi novembra, decembra, januarja, februarja in marca, praznili na 14 dni.

  V skladu z našim predlogom in potrditvijo Občinske Uprave Občine Komenda, s 1.11.2019 začenjamo z novim režimom praznjenja rjavih posod za ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov. Po novem bomo praznjenje rjavih posod izvajali na 14 dni in ne več tedensko, kot je to veljalo do sedaj. Praznjenje na 14 dni bomo izvajali v zimskih mesecih, v obdobju od novembra do marca. Praznjenje bo potekalo v sodih tednih oziroma v tednih, ko praznimo tudi posode za ločeno zbiranje mešane odpadne embalaže (črna posoda z rumenim pokrovom). Dan praznjenja za posamezno naselje oziroma ulico ostaja nespremenjen, se pravi ob četrtkih. Za spremembo smo se odločili, ker v navedenem obdobju beležimo manjše količine zbranih biološko razgradljivih odpadkov in ni dejanske potrebe po pogostosti praznjenja na tedenski ravni. Nižje stroške iz naslova manjše pogostosti praznjenja rjave posode bomo upoštevali v naslednjem enoletnem obračunskem obdobju, po potrditvi elaborata v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17).

  KOLEDAR PRAZNJENJA PO TEDNIH (2019-20)

  Obvestilo o ugodnostih, ki jih Občina Komenda nudi svojim občankam / občanom

  V skrbi za dobro obveščenost vas ponovno seznanjamo z ugodnostmi, ki jih Občina Komenda (na področju družbenih dejavnosti) nudi svojim občanom:

  • Enkratni denarni prispevek za novorojence v Občini Komenda
  • Subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca
  • Nagrade “zlatim maturantom”
  • Enkratne denarne pomoči (občinski del)