• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI NA PODROČJU SPLOŠNE OZIROMA DRUŽINSKE MEDICINE ZA ODRASLE V OBČINI KOMENDA

  Obveščamo vas, da je smo v rubriki AKTUALNI OBČINSKI RAZPISI objavili Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine za odrasle v občini Komenda.

  Koncesijo se podeli v predvidenem obsegu 1,45 tima, v celoti ali v več deležih. Ponudnik lahko odda ponudbo za podelitev polnega obsega koncesije, to je 1,45 tima, lahko pa odda prijavo tudi za manjši obseg programa. Prednost bodo imeli prijavitelji, ki bodo oddali prijave za podelitev polnega obsega koncesije, to je 1,45 tima.

  Koncesija za izvajanje dejavnosti splošne oz. družinske medicine za odrasle se bo izvajala predvidoma od 1. 5. 2021 dalje. Sedež ambulante je na naslovu Glavarjeva cesta 61 a, 1218 Komenda.

  Koncedent podeljuje koncesijo za obdobje 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja dejavnosti, z možnostjo podaljšanja za naslednjih 15 let, skladno z veljavno zakonodajo.

  Javni razpis in obrazci razpisne dokumentacije so priloženi k tej objavi.

  Rok za oddajo ponudb je petek, 22. 01. 2021, do 10.00 ure.

  Ponudniki lahko prijavo na javni razpis oddajo samo na originalni razpisni dokumentaciji, na kateri je lahko samo ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in priložiti vse zahtevane priloge. Prijavo morajo kandidati oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba »NE ODPIRAJ – KONCESIJA ZDRAVNIK«, naslov naročnika in na hrbtni strani naslov ponudnika. Ponudbe se lahko oddajo po pošti ali osebno v vložišču Občine Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, v času uradnih ur do roka, določenega za oddajo ponudb. Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka za oddajo, sicer bodo štele za prepozne (prejemna teorija).

  Dodatna pojasnila lahko kandidati zahtevajo najkasneje štiri (4) dni pred potekom roka za oddajo ponudb, to je najkasneje do 18. 1. 2021, do 10.00 ure.

  Kontaktna oseba za dodatna pojasnila je mag. Majda Ravnikar, direktorica občinske uprave, na e-naslovu: majda.ravnikar@komenda.si

  Koncedent ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.

  Razpis

  Obrazci za prijavo