• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • JAVNA RAZPRAVA PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE KOMENDA ZA LETO 2023

  Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF, 14/15- ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 03/2021-UPB1), Poslovnika občinskega sveta Občine Komenda (Uradne objave GOK št. 01/2021-UPB1) in Sklepa o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Komenda za leto 2023 objavljamo Predlog proračuna Občine Komenda za leto 2023.

  V času javne razprave, od 6. junija 2022 do 10.julija 2022, se pripombe in predlogi k predlogu proračuna pošljejo županu Občine Komenda:

  • pisno na naslov: Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, z dopisom “Pripombe na predlog proračuna 2023″
  • v elektronski obliki na naslov: obcina@komenda.si
  1. Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna Občine Komenda za leto 2023
  2. Predlog odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2023
   1. spremni dopis
   2. odlok o proračunu Občine Komenda za leto 2023
   3. splošni del – tabele
   4. posebni del – tabele
   5. načrt razvojnih programov – tabele
   6. obrazložitve
   7. priloga 1 – kadrovski načrt
   8. priloga 2 – COFOG

  Poročilo o sodelovanju javnosti – Objavljeno: 18.07.2022