• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 9. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 22. oktobra 2015, ob 17. uri

  Predlagano je:

  in naslednji DNEVNI RED:

  1. Poročilo o poslovanju Poslovne cone Komenda d.o.o.
  2. Seznanitev s ponudbo in predlog Pogodbe družbe SoftNET d.o.o.  za dolgoročni najem kabelskega omrežja za vzpostavitev novega telekomunikacijskega omrežja na območju občine Komenda
  3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Komenda – prva obravnava
  4. Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda
  5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2015 – skrajšani postopek
  6. Predlog Statuta Občine Komenda – druga obravnava
  7. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda – prva obravnava
  8. Predlog Odloka o načinu opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb urejanja in vzdrževanja pokopališča in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebne dejavnosti v občini Komenda – prva obravnava
  9. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe pogrebne dejavnosti v občini Komenda – prva obravnava
  10. Predlog Sklepa o dopolnitvi 2. točke Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki št. 007-0005/2014-4 z dne 22.01.2015
  11. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1131/10 k. o. Suhadole, 849/2 k. o. Križ in 903/18 k. o. Klanec
  12. Predlog Sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1333/3, k. o. Moste
  13. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  GRADIVO:

  • k 1. in 4. točki bo podano v ustni obliki, k ostalim točkam je priloženo.

  Gradivo za 9. sejo je na voljo tudi v ZIP obliki (74 MB).