• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 8. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 17. septembra 2015, ob 17. uri

  Predlagano je:

  in naslednji DNEVNI RED:

  1. Poročilo Nadzornega odbora Občine Komenda
  2. Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda
  3. Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Komenda – prva obravnava
  4. POTRDITEV NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE
  5. Potrditev novelacije Investicijskega programa Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale – Kamnik
  6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja O2 poslovno proizvodne cone Ozka dela, za območja funkcionalnih enot FE 4/2, 4/3 in 4/4 – prva obravnava
  7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja O2/1 poslovno proizvodne cone Ozka dela – II. faza, za območje funkcionalnih enot FE P3/4, P 3/5 in P3/6 – prva obravnava
  8. Predlog Statuta Občine Komenda – prva obravnava
  9. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Komenda za programsko obdobje 2015 – 2020 
  10. Popravek Sklepa o ukinitvi javnega dobra, št. 478-0053/2014, z dne 18.12.2014 (UO GOK, št. 11/14)
  11. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  GRADIVO:

  • priloženo

  Gradivo za 8. sejo je na voljo tudi v ZIP obliki (46 MB).

  Razširitev dnevnega reda !

  Celotno gradivo za 4. točko

  Celotno gradivo za 5. točko