• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 7. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 19. septembra 2019, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Predstavitev osnutka Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in osnutka Predinvesticijske zasnove za suhi zadrževalnik Tunjščica
  2. Informacija o predvideni spremembi občinske meje zaradi komasacije Drnovo
  3. Predstavitev projekta izgradnje doma starostnikov v Komendi
  4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju lokacijskega načrta O2/1 poslovno proizvodne cone Ozka dela – II. faza– druga obravnava
  5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu na območju O2/1 poslovno proizvodne cone Ozka dela – II. faza (spremembe št. 2) – prva obravnava
  6. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za funkcionalno enoto prostora FeP 21/2, na zemljiščih v Poslovni coni Komenda, parc. št. 2313/1 in 2313/2, k. o. 1905 Moste
  7. Predlog Sklepa o določitvi cen programov  predšolske vzgoje v Vrtcu Mehurčki
  8. Predlog Sklepa o spremembi sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Mehurčki na dan 31. 12. 2018
  9. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra za zemljišče parc. št. 548/8, k. o. Kaplja vas
  10. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe v občini Komenda – prva (in druga) obravnava
  11. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2019 – skrajšani postopek
  12. Seznanitev s Poročilom o izvrševanju proračuna Občine Komenda v obdobju od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019
  13. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  Stanislav Poglajen

  župan

  PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA