• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 7. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 18. junija 2015, ob 17. uri

  Predlagano je:

  in naslednji DNEVNI RED:

  1. Poročilo Nadzornega odbora Občine Komenda
  2. Predlog Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Mehurčki
  3. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Komenda – druga obravnava
  4. Predlog Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v občini Komenda – druga obravnava
  5. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik – skrajšani postopek
  6. Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Komenda – prva obravnava
  7. Predlog Sklepa o določitvi cen za koriščenje reklamnega prostora v Športni dvorani Komenda
  8. Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda
  9. Informacija o pripravi državnega prostorskega načrta za  prenosni plinovod M9- Kidričevo-Vodice – sprejem stališča občinskega sveta
  10. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Odbora za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja Občinskega sveta Občine Komenda
  11. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Odbora za kmetijstvo Občinskega sveta Občine Komenda
  12. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  GRADIVO:

  • k 10. in 11. točki bo posredovano po seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  • k ostalim točkam je priloženo.

  Gradivo za 7. sejo je na voljo tudi v ZIP obliki (50 MB).