• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 6. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 20. junija 2019, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Predlog Sklepa o imenovanju članov Vaškega odbora vasi Nasovče
  2. Celovita informacija podjetja Publikus o požaru v centru za ravnanje z odpadki Suhadole
  3. Potrditev predloga razpisne  dokumentacije – Javni razpis za prodajo nepremičnin parc. št. 609/4, 609/5 in 609/6, vse k. o. Kaplja vas, z javnim zbiranjem ponudb
  4. Predstavitev osnutka Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in osnutka Predinvesticijske zasnove za suhi zadrževalnik Tunjščica
  5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu območja KO 11 Podboršt – druga obravnava 
  6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju lokacijskega načrta O2/1 poslovno proizvodne cone Ozka dela – II. faza – prva obravnava 
  7. Lokacijska preveritev za funkcionalno enoto prostora 14/16 v Poslovni coni Žeje pri Komendi– obravnava in sprejem elaborata
  8. Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Mehurčki
  9. Predlog Sklepa o dodelitvi sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine v občini Komenda za leto 2019
  10. Predlog Sklepa o potrditvi novelacije DIIP – Prenova območja osrednje ploščadi in izgradnja kolumbarija na pokopališču v Komendi, februar 2019
  11. Poročilo o porabi sredstev organizatorjev volilne kampanje na lokalnih volitvah 2018 in seznanitev z zneski delnega povračila organizatorjem volilne kampanje
  12. Poročilo Nadzornega odbora Občine Komenda
  13. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  Stanislav Poglajen

  župan

  PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA