• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 5. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 19. marca 2015, ob 17. uri

  Predlagano je:

  in naslednji DNEVNI RED:

  1. Poročilo Nadzornega odbora Občine Komenda za leto 2014
   Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2015
  2. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2014
  3. Predlog Letnega programa športa v občini Komenda za leto 2015
  4. Poročilo o izvajanju pomoči na domu
  5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Kamnik – skrajšani postopek
  6. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Komenda za leto 2014 – skrajšani postopek
  7. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik – prva obravnava
  8. Predlog Sklepa o financiranju političnih strank v občini Komenda
  9. Informacija o prejemu Poročil o kampanji za lokalne volitve 2014 in Predlog Sklepa o višini delnega povračila stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014
  10. Predlog Sklepa o začetku postopka za sprejem sprememb in dopolnitev Statuta Občine Komenda in Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda
  11. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 575/4 k.o. Kaplja vas, 1156/1 in 1156/2 k.o. Suhadole, parc. št. 573/3 in 549/1 k.o. Kaplja vas, parc. št. 860/2 k.o. Klanec in parc. št. 1526/4 k.o. Moste
  12. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Komenda
  13. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  GRADIVO:

  • je priloženo.

  Gradivo za 5. sejo je na voljo tudi v ZIP obliki (142 MB).