• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 5. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 11. aprila 2019, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Komenda za leto 2019
  2. Predlog Sklepa o imenovanju Uredniškega odbora Aplence – Glasila Občine Komenda
  3. Predlog Programske zasnove Aplence – Glasila Občine Komenda 
  4. Predlog Sklepa o določitvi cenika oglaševanja v Aplenci – Glasilu Občine Komenda
  5. Poročilo o stanju javne varnosti na območju občine Komenda v letu 2018
  6. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2018
  7. Letna poročila (javnih) zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je Občina Komenda –  za leto 2018:
  8. Poročilo o poslovanju Poslovne cone Komenda d.o.o. za leto 2018
  9. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Komenda Moste na dan 31. 12. 2018
  10. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Mehurčki na dan 31. 12. 2018
  11. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2019 – skrajšani postopek
  12. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Komenda za leto 2018 – skrajšani postopek
  13. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  Stanislav Poglajen

  župan

  PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA