• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 4. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 7. marca 2019, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Osrednja Slovenija – vzhod
  2. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Medobčinski muzej Kamnik
  3. Predlog Sklepa o imenovanju Vaškega odbora vasi Klanec
  4. Predlog Sklepa o imenovanju odgovornega urednika Aplence – Glasila Občine Komenda
  5. Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi ali nepravilno parkiranimi vozili v občini Komenda– druga obravnava
  6. Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Komenda– druga obravnava
  7. Predlog Odloka o določanju cen gospodarskih javnih služb v občini Komenda– druga obravnava
  8. Predlog Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora in o nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v občini Komenda druga obravnava
  9. Osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 11 Podboršt – prva obravnava
  10. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali – prva obravnava
  11. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe 24 – urne dežurne pogrebne službe v občini Komenda – prva obravnava
  12. Predstavitev osnutka Dokumenta identifikacije investicijskega projekta in osnutka Predinvesticijske zasnove za suhi zadrževalnik TunjščicaUMIK TOČKE
  13. Informacija o obravnavi elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov RCERO Ljubljana za obdobje 2019 – 2021
  14. Poročilo o odvozu odpadnega materiala iz zbirnega centra v Suhadolah – Publikusustno poročilo
  15. Poročilo Nadzornega odbora Občine Komenda::
   • Končno poročilo: Nadzor premoženjske bilance za leto 2017
   • Letno poročilo o delu NO za leto 2018
   • Program dela za leto 2019
  16. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem občine Komenda za leto 2019
  17. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  Stanislav Poglajen

  župan

  PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA