• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 3. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 24. januarja 2019, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Okvirni program dela Občinskega sveta Občine Komenda za leto 2019 – prva (in druga) obravnava
  2. Predlog Letnega programa športa v Občini Komenda za leto 2019
  3. Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi ali nepravilno parkiranimi vozili v občini Komenda – prva obravnava
  4. Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Komenda – prva obravnava
  5. Predlog Odloka o določanju cen gospodarskih javnih služb v občini Komenda – prva obravnava
  6. Predlog Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe prostora in o nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v občini Komenda – prva obravnava
  7. Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Mehurčki
  8. Predlog Sklepa o načinu pridobivanja stvarnih pravic za potrebe izgradnje oziroma rekonstrukcije javnih cest, javnih poti in druge komunalne infrastrukture v občini Komenda
  9. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih parc. št. 550/2, k. o. Kaplja vas in 457/2, k. o. Mlaka in parc. št. 851/10 k.o. Križ
  10. Poročilo o izgradnji kanalizacije – ustno poročilo
  11. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  Odgovori na pobude

  Stanislav Poglajen

  župan

  22.01.2019 – Razširitev dnevnega reda:

  1. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Vrtca Mehurčki

  2. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Komenda

  PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA