• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 26. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 14. junija 2018, ob 17. uri

  Predlagano je:

  in naslednji DNEVNI RED:

  1. Predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije
  2. Predlog Sklepa o soglasju ustanovitelja k imenovanju direktorja Zavoda KKS KOMOK
  3. Predstavitev lokacijske preverbe oz. idejne zasnove nove telovadnice pri osnovni šoli v Mostah
  4. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Komendadruga obravnava
   1. Topografske karte območij
    1. Komenda, Gmajnica, Gora pri Komendi
    2. Moste, Suhadole, Žeje pri Komendi
    3. Križ
    4. Poslovna cona Komenda
    5. Potok pri Komendi
    6. Podboršt pri Komendi, Gmajnica, Mlaka
    7. Nasovče, Breg pri Komendi, Klanec
    8. Komendska Dobrava
  5. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode – druga obravnava
  6. Predlog Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Komenda – druga obravnava
  7. Predlog Odloka o turistični taksi v občini Komenda – druga obravnava
  8. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2018 – skrajšani postopek
  9. Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2019 – prva obravnava
  10. Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2020 – prva obravnava
  11. Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu MehurčkiMATIZACIJI VRTEC
  12. Predlog Sklepa o dodelitvi sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine v občini Komenda za leto 2018
  13. Predlog Sklepa o višini cene pomoči na domu
  14. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 454/9, k. o. Mlaka
  15. Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda – ustno poročilo
  16. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  GRADIVO: 

  • k 15. točki bo posredovano v ustni obliki;
  • k ostalim točkam je priloženo.

  UDELEŽBA NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA