• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 23. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 7. aprila 2022, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Komenda za leto 2022
  2. Mnenje ustanovitelja o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Komenda Moste
  3. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2021
  4. Poročilo PP Kamnik o stanju javne varnosti na območju občine Komenda v letu 2021 z oceno izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2021
  5. Letna poročila zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je Občina Komenda –  za leto 2021
   1. Osnovna šola Komenda Moste
   2.  Vrtec Mehurčki
   3. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
   4. Osnovna šola 27. julij
   5. Glasbena šola Kamnik
   6. Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik
    1. 1. del
    2. 2. del
    3. 3. del
   7. Mestne Lekarne
   8. Medobčinski muzej Kamnik
   9. Zavod KKS KOMOK
   10. Zavod Medgeneracijsko središče Komenda
  6. Poročilo o poslovanju Poslovne cone Komenda d.o.o. za leto 2021
  7. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Komenda za leto 2021 – skrajšani postopek
   1. spremni dopis
   2. zaključni račun
   3. splošni del – tabele
   4. posebni del – tabele
   5. načrt razvojnih programov – tabele
   6. obrazložitve
   7. PRILOGA 1 – Računovodsko poročilo za leto 2021
   8. PRILOGA 2 – Izjava o oceni notranjenga nadzora javnih financ
   9. PRILOGA 3 – Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
   10. PRILOGA 4 – Funkcionalna klasifikacija izdatkov
   11. PRILOGA 5 – Programska klasifikacija izdatkov
   12. PRILOGA 6 – Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov
   13. PRILOGA 7 – Seznam sklenjenih dolgoročnih kreditnih pogodb
   14. PRILOGA 8 – Poročilo o odprtih sodnih zadevah
  8. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Komenda Moste na dan 31. 12. 2021 na dan 31. 12. 2021
  9. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Mehurčki
  10. Predlog sklepa o dodelitvi sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanja kulturne dediščine v občini Komenda za leto 2021
  11. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih parc. št. 828, 838, 841, 844 in 845 vse k. o. 1907 – Križ, 1164/1 in 1170/2 k. o. 1906 – Suhadole ter 1407 in 1410/1    k. o. 1905 – Moste
  12. Poročilo o trenutnem stanju na zapiranju odlagališča inertnih odpadkov Suhadole
  13. 13 Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
   1. Odgovor na pobudo

  Stanislav Poglajen
  župan

  PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA