• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 21. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 23. decembra 2021, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Mnenje ustanovitelja o kandidatih za ravnatelja Osnovne šole Komenda Moste
  2. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Komenda – druga obravnava
  3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Komenda – skrajšani postopek
  4. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Komenda za leto 2022 – prva (in druga) obravnava
  5. Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2022 – prva obravnava
   1. spremni dopis
   2. odlok
   3. splošni del
   4. posebni del
   5. načrt razvojnih programov
   6. obrazložitev
   7. kadrovski načrt
   8. načrt nabav in gradenj
   9. funkcionalna klasifikacija
  6. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1333/3, k. o. 1905 – Moste, ter parc. št. 870/2, 870/3 in 882, k. o. 1902 – Klanec
  7. 24–urna dežurna pogrebna služba – seznanitev s podeljeno koncesijo in potrditev sklepa o višini cene
  8. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Komenda za leto 2021
  9. Letni program dela Nadzornega odbora Občine Komenda za leto 2022 in Predlog finančnega načrta za leto 2022
  10. Poročilo o trenutnem stanju na zapiranju odlagališča inertnih odpadkov Suhadole
  11. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  Stanislav Poglajen
  župan

  PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA