• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 21. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 21. septembra 2017, ob 17. uri

  Predlagano je:

  in naslednji    DNEVNI RED:

   

  1. Ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije člana Uredniškega odbora Glasila Občine Komenda in predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Uredniškega odbora Glasila Občine Komenda
  2. Predlog Sklepa o nameri ustanovitve stavbne pravice za namen izgradnje doma upokojencev
  3. Predlog Odloka o pokopališkem redu na območju občine Komenda – prva obravnava
  4. Predlog Sklepa o višini cene pomoči na domu
  5. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih parc. št. 897/6 in 897/4, k . o. Klanec
  6. Seznanitev z aktivnostmi podjetja Publikus d.o.o. glede odvoza odpadnega materiala iz zbirnega centra v Suhadolah ter seznanitev  z razlogom in posledicami požara v zbirnem centru – ustno poročilo 
  7. Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda – ustno poročilo
  8. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

   

  GRADIVO: 

  • k 1. točki je priloženo brez imena kandidata, ki bo svetnikom posredovano po seji KMVVI oz. na seji občinskega sveta;
  • k 6. in 7. točki bo posredovano v ustni obliki;
  • k ostalim točkam je priloženo.