• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 20. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 22. junija 2017, ob 17. uri

  Predlagano je:

  in naslednji DNEVNI RED:

  1. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Odbora za gospodarjenje z občinskim premoženjem in za finance Občinskega sveta Občine Komenda
  2. Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda – ustno poročilo
  3. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2016
  4. Akt o ustanovitvi zavoda kabelsko komunikacijski sistem Komenda – Moste – Križ – sprejem uradnega prečiščenega besedila akta
  5. Predlog Sklepa o soglasju k Statutu Zavoda kabelsko komunikacijski sistem Komenda – Moste – Križ
  6. Predlog Sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Mehurčki za šolsko leto 2017/2018
  7. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Komenda Moste na dan 31. 12. 2016
  8. Predlog Sklepa o dodelitvi sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanje kulturne dediščine v občini Komenda za leto 2017
  9. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih parc. št. 1160/13, 1131/13 in 1131/14, k . o. Suhadole
  10. Sklep o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 208, k. o. Mlaka
  11. Poročilo Nadzornega odbora Občine Komenda
  12. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  GRADIVO:

  • k 1. točki je priloženo brez imena kandidata, ki bo svetnikom posredovano po seji KMVVI oz. na seji občinskega sveta;
  • k 2. točki bo posredovano v ustni obliki – na sejo so vabljeni tudi predstavniki izvajalca, nadzora in super nadzora ter koordinatorka projekta,
  • k 3. točki je objavljeno na spletni strani občine Komenda (19. seja občinskega sveta, točka 8 – točka umaknjena z dnevnega reda 19. seje)
  • k ostalim točkam je priloženo.