• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 19. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 6. aprila 2017, ob 17. uri

  Predlagano je:

  in naslednji DNEVNI RED:

  1. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Komenda za leto 2017
  2. Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja občine Komenda – druga obravnava
  3. Predlog Akta o ustanovitvi Sveta RCERO Ljubljana – prva in druga obravnava
  4. Potrditev Investicijskega programa za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju Drnovo v občinah Kamnik, Komenda in Mengeš
  5. Predlog Zaključnega računa Občine Komenda za leto 2016 – skrajšani postopek
  6. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2017 – skrajšani postopek
  7. Poročilo o stanju javne varnosti na območju občine Komenda v letu 2016
  8. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2016
  9. Letna poročila javnih zavodov / zavodov, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Komenda – za leto 2016:
   1. Osnovna šola Komenda Moste
   2. Vrtec Mehurčki
   3. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
   4. Osnovna šola 27. julij
   5. Glasbena šola Kamnik
   6. Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik
   7. Mestne Lekarne
    1. Mestne Lekarne – Poročilo
    2. Mestne Lekarne – Ajpes
   8. Medobčinski muzej Kamnik
   9. Zavod Medgeneracijsko središče Komenda
    1. ZMSK – poročilo o delu
    2. ZMSK – finančno poročilo
   10. Zavod KKS KOMOK
  10. Poročilo o poslovanju Poslovne cone Komenda d.o.o.
  11. Potrditev Načrta zaščite in reševanja ob potresu na območju občine Komenda
   1. Obrazložitev
   2. Načrt zaščite in reševanja za primer potresa v občini Komenda
  12. Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda
  13. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  GRADIVO:

  • k 1. točki bo posredovano po seji KMVVI,
  • k 10. in 12. točki bo posredovano v ustni obliki,
  • k ostalim točkam je priloženo.