• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 19. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 16. septembra 2021, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v občini Komenda – druga obravnava
  2. Predlog Sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve v  enoti urejanja prostora ŽE 8 (1. faza poslovne cone Komenda, na zemljišču parc. št. 1333/68, k. o. Moste)
  3. Predlog Sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve v  enoti urejanja prostora ŽE 8 (1. faza poslovne cone Komenda, na zemljišču parc. št. 1333/18, k. o. Moste)
  4. Predlog Sklepov o mnenju Občine Komenda k osnutkom pokrajinske zakonodaje
   1. Priloga 1
   2. Priloga 2
   3. Priloga 3
  5. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 830, k. o. Nasovče (umik točke na seji Občinskega sveta)
  6. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Komenda v obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021
   1. obrazložitev
   2. splošni del
   3. posebni del
   4. načrt razvojnih programov
  7. Poročilo o trenutnem stanju na zapiranju odlagališča inertnih odpadkov Suhadole
  8. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  Stanislav Poglajen

  župan

  PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA