• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 18. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 17. junija 2021, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Seznanitev članov Občinskega sveta Občine Komenda s sklepi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, izdanimi županu Občine Komenda
  2. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju LN O2/1 poslovno proizvodne cone Ozka dela, II. faza – druga obravnava
  3. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanje javne razsvetljave v občini Komenda – prva obravnava
  4. Predlog Sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve v okviru funkcionalnih enot prostora FeP 4/1, FeP 4/2 in FeP 4/3 v Poslovni coni Komenda, na zemljišču parc. št. 2160, k. o. Moste
  5. Predlog Sklepa o vstopu Občine Komenda v slovensko in svetovno mrežo Starosti prijaznih mest in občin
  6. Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Mehurčki v šolskem letu 2021/2022
  7. Poročilo Nadzornega odbora Občine Komendaora Občine Komenda
  8. Poročilo o trenutnem stanju na zapiranju odlagališča inertnih odpadkov Suhadole
  9. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  Stanislav Poglajen

  župan

  PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA