• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 16. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 25. marca 2021, ob 17. uri

  Seja bo v telovadnici OŠ Moste

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Sprejem uradnega prečiščenega besedila Statuta Občine Komenda (UPB-1)
  2. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Komenda Moste na dan 31. 12. 2020
  3. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Mehurčki na dan 31. 12. 2020
  4. Predlog odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2021 – skrajšni postopek
   1. Spremni dopis
   2. Odlok
   3. Splošni del
   4. Posebni del
   5. NRP
   6. Obrazložitev rebalansa 2021
   7. Priloga 1 – Kadrovski načrt za leti 2021 in 2022 – dopolnitev št.1
   8. Priloga 2 – Načrt nabav in gradenj v letih 2021 in 2022-dopolnitev št.1
   9. Priloga 3 – Funkcionalna klasifikacija izdatkov (COFOG)
  5. Predlog Letnega programa športa v Občini Komenda za leto 2021
  6. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Komenda za leto 2020 – skrajšani postopek
   1. Spremni dopis
   2. Zaključni račun proračuna Občine Komenda za leto 2020
   3. Splošni del – tabele
   4. Splošni del – obrazložitev
   5. Posebni del – tabele
   6. Posebni del – obrazložitev
   7. NRP – tabele
   8. NRP – obrazložitev
   9. Bilanca stanja na dan 31.12.2020 – obrazložitev
   10. Priloga 1 – Računovodsko poročilo za leto 2020 (izkazi)
   11. Priloga 2 – Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
   12. Priloga 3 – Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem
   13. Priloga 4 – Funkcionlana klasifikacija izdatkov (COFOG)
   14. Priloga 5 – Programska klasifikacija izdatkov
  7. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Komenda – 2. obravnava
  8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Komenda – 1. obravnava
  9. Poročilo o poteku aktivnosti glede podelitve koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne in družinske medicine v občini Komenda
  10. Poročilo o poteku aktivnosti v zvezi z gradnjo zadrževalnika Tunjščica
  11. Poročilo o trenutnem stanju na zapiranju odlagališča inertnih odpadkov Suhadole
  12. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Komenda za leto 2020
  13. Letni program dela Nadzornega odbora Občine Komenda za leto 2021
  14. Končna poročila Nadzornega odbora Občine Komenda
  15. Seznanitev članov občinskega sveta o sprejetih začasnih nujnih ukrepih v času druge faze razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID 19 na območju Republike Slovenije in potrditev sprejetih začasnih ukrepov
  16. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  Stanislav Poglajen

  župan

  PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA