• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 15. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 18. februarja 2021, ob 17. uri

  Seja bo v telovadnici OŠ Moste

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Statutarno pravne komisije
  2. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Občine Komenda
  3. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet Zavoda kabelsko komunikacijski sistem Komenda – Moste – Križ (KKS KOMOK)
  4. Sprejem uradnega prečiščenega besedila Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda (UPB-1)
  5. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v občini Komenda – 1. obravnava
  6. Predlog Letnega programa športa v Občini Komenda za leto 2021
  7. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Mehurčki
  8. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Mehurčki
  9. Poročilo o poteku aktivnosti v zvezi z gradnjo Doma starostnikov v Komendi
  10. Ustno poročilo o trenutnem stanju na zapiranju odlagališča inertnih odpadkov Suhadole
  11. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  Stanislav Poglajen

  župan

  PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA