• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 14. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 10. decembra 2020, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svetu zavoda Glasbene šole Kamnik
  2. Predlog Sklepa o predlaganju kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Ljubljani
  3. Predlog Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Komenda – druga obravnava
  4. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Komenda – druga obravnava
  5. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Komenda – hitri postopek
  6. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine za odrasle v občini Komenda – hitri postopek
  7. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o pokopališkem redu na območju občine Komenda – skrajšani postopek
  8. Predlog Sklepa o določitvi višine grobnine in višine uporabnine mrliških vežic na pokopališču v Komendi
  9. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 103/5, k. o. Križ in 818/4, k.o. Nasovče
  10. Predlog Okvirnega programa dela Občinskega sveta Občine Komenda za leto 2021– prva (in druga) obravnava
  11. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  Stanislav Poglajen

  župan

  PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA