• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 13. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 21. aprila 2016, ob 17. uri

  Predlagano je:

  in naslednji DNEVNI RED:

  1. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja št. 041-0012/2014 z dne 06.11.2014 (Uradne objave GOK, št. 10/2014)
  2. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Komenda Moste
  3. Mnenje ustanovitelja o kandidatih za ravnatelja OŠ Komenda Moste
  4. Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj za leto 2016
  5. Poročilo o stanju javne varnosti na območju občine Komenda v letu 2015
  6. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2015
  7. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Komenda – za leto 2015:
   1. Osnovna šola Komenda Moste
   2. Vrtec Mehurčki
   3. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
   4. Osnovna šola 27. julij Kamnik
   5. Glasbena šola Kamnik
   6. Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik
   7. Mestne Lekarne
  8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Komenda (za območje enote urejanja prostora SU) – prva obravnava
  9. Letni program dela Nadzornega odbora Občine Komenda za leto 2016
  10. Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda
  11. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
  12. Končno poročilo Nadzornega odbora Občine Komenda o opravljenem nadzoru nad tekočim poslovanjem podjetja PCK d.o.o. v obdobju 2011 – 2014
  13. Poročilo o poslovanju Poslovne cone Komenda d.o.o.

  GRADIVO:

  • k 10. točki bo podano v ustni obliki,
  • k 12. in 13. točki bo posredovano na seji,
  • k ostalim točkam je priloženo.

  Gradivo za 13. sejo je na voljo tudi v ZIP obliki (94 MB).