• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 12. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 17. septembra 2020, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

   1. Seznanitev s trenutnim stanjem na projektu gradnje doma starejših občanov v Komendi
   2. Informacija podjetja Publikus o aktivnostih glede odvoza nakopičene odpadne embalaže
   3. Predlog Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Komenda za leto 2021
   4. Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2021– druga obravnava
   5. Predlog Sklepa o prenosu izvajanja lekarniške dejavnosti na začasnega prevzemnika
   6. Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe lekarniške dejavnosti v Občini Komenda – prva obravnava
   7. Predlog sklepa o dodelitvi sredstev za spodbujanje obnove in ohranjanja kulturne dediščine v občini Komenda za leto 2020
   8. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih parc. št. 897/15, 898/2, 898/3, 897/13 in 897/14, vse k. o. Klanec  ter 1391/27, k. o. Moste
   9. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Komenda v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020
   10. Komentar k prispevku RTV Slo o stanju na področju prepovedanih drog v Komendi
   11. Poročilo o izgradnji kanalizacije
   12. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  Stanislav Poglajen

  župan

  PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA