• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 12. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 17. marca 2016, ob 17. uri

  Predlagano je:

  in naslednji DNEVNI RED:

  1. Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o imenovanju Odbora za kmetijstvo Občinskega sveta Občine Komenda št. 032-0006/2014-02 z dne 04.12.2014 (Uradne objave GOK, št. 11/2014)
  2. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja št. 041-0012/2014 z dne 06.11.2014 (Uradne objave GOK, št. 10/2014)
  3. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svetu Območne izpostave javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
  4. Predlog Sklepa o imenovanju Vaškega odbora vasi Križ
  5. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika javnosti v senatu za reševanje pritožb zoper policiste
  6. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Komenda Moste in Vrtca Mehurčki na dan 31.12.2015
  7. Predlog Sklepa o ravnanju s stvarnim premoženjem občine Komenda za leto 2016
  8. Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2016 – druga obravnava
  9. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Komenda za leto 2015 – skrajšani postopek
  10. Predlog Letnega programa športa v občini Komenda za leto 2016
  11. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o lokacijskem načrtu KO 13 Gmajnica – 1. obravnava
  12. Predlog Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v občini Komenda
  13. Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda
  14. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 544/2, k. o. Kaplja vas ter parc. št. 454/6 in 454/3, k. o. Mlaka
  15. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  GRADIVO:

  • k 1., 2., 3., 4. in 5. točki je priloženo brez imen kandidatov (imena bodo znana po seji KMVI);
  • k 13. točki bo poročilo podano v ustni obliki;
  • k ostalim točkam je priloženo.

  Gradivo za 12. sejo je na voljo tudi v ZIP obliki (64,2 MB).