• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 11. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 18. junija 2020, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Predlog Sklepa o spremembi sklepa o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  2. Obravnava in potrditev elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2020
  3. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Komenda za leto 2019 ( priloge) – skrajšani postopek
  4. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Komenda Moste na dan 31. 12. 2019
  5. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2020 – skrajšani postopek
  6. Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2021 – prva obravnava
  7. Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Komenda – prva (in druga) obravnava
  8. Predlog Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov v občini Komenda
  9. Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Mehurčki
  10. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljiščih parc. št. 897/28, 897/26 in 897/30, k. o. Klanec
  11. Predlog sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za funkcionalno enoto prostora FeP 21/2 v Poslovni coni Komenda na zemljiščih parc. št. 2313/1 in 2313/2, k. o. 1905 – Moste   
  12. Predlog sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za funkcionalno enoto prostora Fe 1/1.1 in Fe 1/1.2 v 1. fazi Poslovne cone Komenda na zemljiščih parc. št. 1333/21 in 1333/52, k. o. 1905 – Moste
  13. Predlog sklepa o potrditvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja O2/1 – Poslovno proizvodne cone Komenda – Ozka dela – II. faza (spremembe št. 2) – 1. obravnava
  14. Seznanitev s trenutnim stanjem na projektu gradnje doma starejših občanov v Komendi 
  15. Poročilo o izgradnji kanalizacije
  16. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  Stanislav Poglajen

  župan

  PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA