• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 24. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 16. junija 2022, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1. Volitve in imenovanja – Predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Komenda
  2. Poročilo PP Kamnik o stanju javne varnosti na območju občine Komenda v letu 2021 z oceno izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2021
  3. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu – hitri postopek
  4. Predlog Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne oz. družinske medicine za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika – hitri postopek
  5. Predlog Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja v letu 2022
  6. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2022 – skrajšani postopek
   1. spremni dopis
   2. odlok o rebalansu proračuna Občine Komenda za leto 2022
   3. splošni del– tabele
   4. posebni del – tabele
   5. načrt razvojnih programov – tabele
   6. obrazložitve
   7. priloga 1 – COFOG
  7. Predlog Odloka o proračunu Občine Komenda za leto 2023 – prva obravnava
   1. spremni dopis
   2. odlok o proračunu Občine Komenda za leto 2023
   3. splošni del – tabele
   4. posebni del – tabele
   5. načrt razvojnih programov – tabele
   6. obrazložitve
   7. priloga 1 – kadrovski načrt
   8. priloga 2 – COFOG
  8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Komenda – prva obravnava
  9. Predlog Odloka o spremembah meja katastrskih občin in meja med občinami Kamnik, Komenda in Mengeš – prva obravnava
  10. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve za individualno odstopanje od določil izvedbenega prostorskega akta na zemljišču parc. št. 1333/68, k. o. 1905 – Moste
  11. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve za začasno odstopanje od določil izvedbenega prostorskega akta na zemljišču parc. št. 1333/73, k. o. 1905 – Moste
  12. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve za individualno odstopanje od določil izvedbenega prostorskega akta na zemljiščih parc. št. 2189, 2190, 2192 in 2194,  k. o. 1905 – Moste
  13. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve za individualno odstopanje od določil izvedbenega prostorskega akta na zemljiščih parc. št. 2269, 2270 in 2271, k. o. 1905 – Moste
  14. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 444/2, k. o. 1901 Mlaka
  15. Poročilo o trenutnem stanju na zapiranju odlagališča inertnih odpadkov Suhadole
  16. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  Stanislav Poglajen
  župan

  PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA