• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 17. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 22. aprila 2021, ob 17. uri

  Predlagam naslednji DNEVNI RED:

  1.  Poročilo o stanju javne varnosti na območju občine Komenda v letu 2020
   1. Poročilo Policijske postaje Kamnik
   2. Poročilo Varnostne službe Arh
  2. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2020
  3. Letna poročila zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je Občina Komenda –  za leto 2020
   1. Osnovna šola Komenda Moste
   2. Vrtec Mehurčki
   3. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
   4. Osnovna šola 27. julij
   5. Glasbena šola Kamnik
   6. Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik
   7. Mestne Lekarne
   8. Medobčinski muzej Kamnik
    1. Medobčinski muzej Kamnik – Bilance
   9. Zavod Medgeneracijsko središče Komenda
   10. Zavod KKS KOMOK
  4. Poročilo o poslovanju Poslovne cone Komenda d.o.o. za leto 2020
  5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Komenda – druga obravnava
  6. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju LN O2/1 poslovno proizvodne cone Ozka dela, II. faza – prva obravnava
  7. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Komenda – prva obravnava
  8. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Mehurčki
  9. Predlog Sklepa o soglasju k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Mehurčki
  10. Predlog Sklepa o vstopu Občine Komenda v slovensko in svetovno mrežo Starosti prijaznih mest in občin
  11. Predlog Sklepa o potrditvi sestave skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije za mandatno obdobje 2021 – 2027
  12. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Komenda za leto 2021
  13. Poročilo o poteku aktivnosti glede podelitve koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti za program splošne in družinske medicine v občini Komenda
  14. Poročilo o trenutnem stanju na zapiranju odlagališča inertnih odpadkov Suhadole
  15. Seznanitev članov Občinskega sveta Občine Komenda z imenovanjem podžupanov
  16. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  Stanislav Poglajen

  župan

  PRISOTNOST NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA