• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • 1. STARA HIŠNA IMENA – 1

  Kulturno dediščino slovenskega podeželja predstavljajo tudi stara hišna imena, ki odražajo življenje in delo ljudi v nekem prostoru. Projekt krepi splošno zavedanje ljudi o pomenu ohranjanja ustnih izročil in narečij ter ustvarja medgeneracijski most z mlajšo generacijo, da bo dediščina lokalnih krajev živela še naprej v pristni obliki.

  Projekt Stara hišna imena obeležuje najmanj 800 hišnih imen v devetindvajsetih naseljih petih občin. Izvedenih bo najmanj 10 srečanj z domačini na lokalnem nivoju ter izdanih 5 publikacij.

  Partnerji projekta

  Vodilni partner: Občina Vodice

  Ostali partnerji: Občina Komenda, Občina Medvode, Občina Mengeš, Občina Trzin

  Podatki o financiranju

  Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada.

  Vrednost projekta

  Skupna vrednost    sofinanciran delež    lastna sredstva

    39.450,00 €           24.793,04 €             14.656,96 €

  Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

  Spletna stran PRP https://www.program-podezelja.si/sl/ 

  30.08.2019 –

  Zaključek 1. dela zbiranja hišnih imen

  Projekt zbiranja in obeležitve hišnih imen, ki se je v letu 2019 izvajal v naseljih Križ, Moste, Suhadole in Žeje, je pri koncu. V navedenih vaseh je bilo zbranih 207 starih hišnih imen. Osnovni cilj projekta je bil predvsem ohranitev in ponovna oživitev starih hišnih imen kot dela nesnovne kulturne dediščine, ki v vsakdanjem življenju izginja v pozabo.

  Zbrana hišna imena so objavljena na spletni strani www.hisnaimena.si, kjer obiskovalci poleg hišnih imen lahko najdejo tudi druge zanimive podatke o domačiji (npr. stara hišna številka, zapisi hišnih imen in gospodarji hiš v zgodovini hiše). Poleg tega je bila v okviru projekta izdana knjižica s hišnimi imeni, ki bo brezplačno na razpolago občanom od sredine septembra na Občini Komenda. Najbolj viden rezultat projekta so označitve hiš s hišnimi imeni na glinenih ploščah, ki jih je na podlagi oddanega soglasja lastnikov prejelo 80 hiš. Na tablah so imena izpisana v domači narečni obliki, pri čemer se uporablja tudi znak Ə, ki se prebere kot polglasnik.

  Ob končanju se zahvaljujemo vsem sodelujočim domačinom, ki so sodelovali pri zbiranju hišnih imen in s tem poskrbeli, da ta posebnost slovenskega podeželja ne bo pozabljena. Vsem domačinom, ki imajo doma staro hišno ime pa naj bo ta prispevek tudi apel k ohranjanju rabe hišnih imen v vsakdanjem pogovoru na vasi.

  Lastnikom domačij, ki se za označitev domačij niso odločili, Občina Komenda še vedno zagotavlja brezplačne table. Za pridobitev table s hišnim imenom v naseljih, kjer je bila akcija že izvedena, se lastniki lahko obrnejo na Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, telefon 04 581 34 16 ali e-pošta klemen.klinar@ragor.si. Projekt bo v svojem drugem delu, ki se bo pričel predvidoma konec leta 2019, raziskal imena še v preostalih naseljih občine Komenda.

  Projekt »Stara hišna imena« poteka v okviru LAS Za mesto in vas in je financiran s strani Občine Komenda, ostalih sodelujočih občin in Evropske unije preko Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP: Evropa investira v podeželje).

  Klemen Klinar

  Objava v APLENCI 06/2019

   

   

  04.09.2019 BROŠURA

  ………………………………………..

  2. OŽIVITEV TRŽNIC

  Nosilec projekta: Občina Medvode

  Partnerji v projektu: Občina Vodice, Občina Mengeš, Občina Trzin, Občina Domžale, Občina Komenda

  Skupna vrednost projekta: 110.432,09 €      Višina sofinanciranja: 67.888,43 €

  Povzetek projekta: V občinah Domžale, Komenda, Medvode, Mengeš, Vodice in Trzin se bodo tržnice okrepile z dodatnimi stojnicami, ki bodo razširile ponudbo prodajalcev in spodbujale kroženje ponudnikov na tržnicah v različnih občinah. Oživitev tržnic je namenjena povečanju ponudbe domačih pridelovalcev in izdelovalcev ter posledično tudi večjemu zavedanju prebivalcev o dodani vrednosti domačih pridelkov in izdelkov v primerjavi z izdelki multinacionalk.

  Cilji projekta:

  • Nakup stojnic bo omogočil prodajo večjemu številu lokalnih pridelovalcev/ponudnikov domačih pridelkov/izdelkov,

  • Krepitev zavesti prebivalcev o dodani vrednosti domačih pridelkov in izdelkov,

  • Izboljšanje znanja o pomenu lokalno pridelane hrane,

  • Posledično projekt povečuje število zaposlenih v dejavnosti pridelovanja hrane,

  • Zagotavljanje bolj kakovostnega življenja ponudnikov in kupcev,

  • Povečanje števila obiskovalcev na prostoru tržnic, gradnja identitete kraja,

  • Organizacija raznovrstnih dogodkov in prireditev na tem prostoru

  • Spodbujanje sodelovanja med deležniki na prostoru tržnic.

  Aktivnosti:

  • Nakup stojnic in njihova umestitev na izbrane lokacije po posameznih občinah

  Rezultati:

  • Izboljšanje podpornega okolja in dvig usposobljenosti za trženje, podjetništvo in zaposlitev

  • Oživljanje vaških jeder z razvojem infrastrukture in programskih vsebin

  Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

  Spletna stran PRP https://www.program-podezelja.si/sl/

   

  ………………………………………..

  3. MREŽA POTI LAS

  Omrežje kolesarskih povezav in varnih kolesarskih poti se razprostira na območju šestih občin. Omogoča trajnostne oblike mobilnosti krajanov ter spodbuja zdrav in aktiven življenjski slog. Neposredno prispeva tudi k spodbujanju turističnega razvoja na območju, saj omogoča različne izbire rekreativnih poti ter dostop do naravnih in kulturnih zanimivosti na območju.

  V okviru projekta Mreža poti LAS je predvidena ustrezna označitev poti s prometno signalizacijo in talnimi oznakami za večjo prometno varnost kolesarjev. Za vzpostavitev povezav se koristijo obstoječe prometne površine – občinske javne ceste in poti, izjemoma pa tudi regionalne ceste.

  Partnerji projekta
  Vodilni partner: Občina Domžale
  Ostali partnerji: Občina Mengeš, Občina Medvode, Občina Komenda, Občina Trzin, Občina Vodice

  Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

  Vrednost projekta

  Skupna vrednost                 Sofinanciran delež     Lastna sredstva

  150.630,66 €                           93.411,03 €          57.219,63 €

  Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

  Spletna stran PRP https://www.program-podezelja.si/sl/

  ………………………………………..

  4. STARA HIŠNA IMENA – 2

  Opis projekta

  Projekt kljubuje trendom opuščanja starih hišnih imen, ki so se oblikovala na osnovi določene značilnosti prednikov posamezne hiše in v sebi skrivajo marsikatero zanimivo zgodovinsko podrobnost o rodbini ali celo o naselju.

  Cilj projekta je identificirati najmanj 620 hišnih imen ter z njimi označiti najmanj 310 domačij. Poleg tega bo organiziranih najmanj 8 srečanj z domačini na lokalnem nivoju ter izdane najmanj 3 publikacije.

  Partnerji projekta
  Vodilni partner: Občina Vodice
  Ostali partnerji: Občina Komenda, Občina Medvode

  Podatki o financiranju: Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.

  Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

  Vrednost projekta

  Skupna vrednost     Sofinanciran delež    Lastna sredstva

    23.770,50 €           18.827,88 €              5.942,62 €

  Spletna stran PRP https://www.program-podezelja.si/sl/

  11.11.2020-

  Zaključek zbiranja hišnih imen

  V okviru projekta Stara hišna imena 2 posredujemo KONČNO OBVESTILO

  Foto: Klemen Klinar

  Foto: Klemen Klinar

   

   

   

   

   

  ………………………………………..

  5. AGROMELIORACIJI NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU NASOVČE – KAPLJA VAS in DRNOVO

  NAZIV AKTIVNOSTI:

  Agromelioraciji na komasacijskem območju Nasovče – Kaplja vas in Drnovo – naložbi se sofinancirata s sredstvi EU iz evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020, podukrepa 4.3, podpore za naložbe v infrastrukturo, povezane z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva.

  OPERACIJA:

  Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih Nasovče – Kaplja vas in Drnovo. Agromelioracija na komasacijskem območju Nasovče – Kaplja vas se odvija v občini Komenda, na Drnovem pa se ti postopki vodijo še v sodelovanju s sosednjima občinama Kamnik in Mengeš.

  POVZETEK:

  Agromelioracija je sistem preurejanja zemljišč, s katerim se spremeni lastnost in uporabnost zemljišč. Obsega ukrepe, ki izboljšujejo fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal ter izboljšujejo dostop na kmetijska zemljišča. Ti ukrepi so predvsem: izravnave zemljišč, krčitev grmovja in dreves, nasipavanje rodovitne zemlje, odstranitev kamnitih osamelcev, ureditev poljskih poti, izdelave teras, ureditev gorskih in kraških pašnikov, apnenje in založno gnojenje. Za agromelioracijska dela, ki jih je treba izvesti zaradi komasacije, je potrebno pridobiti soglasja lastnikov kmetijskih zemljišče, ki imajo v lasti več kot 67% površin kmetijskih zemljišč na območju agromelioracije. Odločbi o uvedbi komasacijskega postopka je izdala Upravna enota Kamnik, in sicer: za območje Nasovče – Kaplja vas dne 17. 04. 2015 pod št. 331-12/2014/68 (dokončna in pravnomočna od 17. 11. 2015), za območje Drnovega pa 15. 09. 2015 pod št. 331-27/2014/173 (dokončna in pravnomočna od 19. 04. 2016). Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo naslednji odločbi o uvedbi agromelioracije: za območje Nasovče – Kaplja dne 13. 07. 2016 pod št. 3313-37/2016/10, za Drnovo pa dne 27. 7. 2016 pod št. 3313-244/2015-10. Obe odločbi sta pravnomočni in dokončni.

  Na podlagi navedenih odločb se je za območje Nasovče – Kaplja vas občina Komenda sama, za območje Drnovega pa skupaj s sosednjima občinama Kamnik in Mengeš, prijavila na 1. razpis Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, pod ukrep 4.3, podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z agromelioracijo na komasacijskih območjih. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbi o pravici do sredstev: za območje Nasovče – Kaplja vas je odločbo št. 33130-26/2016/10 z dne 16. 08. 2017 pridobila občina Komenda (odobreni znesek znaša 373.494,37 €), za Drnovo pa je tudi za Komendo in Mengeš odločbo št. 33130-23/2016/20 z dne 16. 08. 2107 pridobila vodilna občina Kamnik (odobreni znesek znaša 600.482,97 €).

  Agromelioracijsko območje Drnovo zajema 801 katastrsko parcelo v katastrskih občinah 1908 – Podgorje in 1909 – Šmarca (občina Kamnik), 1905 – Moste, 1906 – Suhadole in 1907 – Križ (občina Komenda) ter 1938 – Mengeš (občina Mengeš). Skupna površina območja znaša

  310,25 ha. Načrtovana izvedba agromelioracije na Drnovem bo obsegala gradnjo novih poti v skupni dolžini 9.224 m in razgradnjo starih poti v skupni dolžini 465 m.

  Območje Nasovče – Kaplja vas pa obsega 291 katastrskih parcel v katastrskih občinah 1904 – Kaplja vas in 1903 – Nasovče. Skupna površina območja znaša 115,11 ha. Načrtovana izvedba agromelioracij na tem območju bo obsegala gradnjo novih poljskih poti v skupni površini 17.672 m2, razgradnjo obstoječih poljskih poti v skupni površini 5.304 m2 in odstranitev kamnitih osamelcev na površini 61.257 m2.

  GLAVNE DEJAVNOSTI:

  V okviru aktivnosti se bodo na obeh agromelioracijskih območjih zgradile nove gramozne poljske poti (zakoličba poti, izkop humusa oz. gramoza z odvozom, dobava in vgrajevanje gramoza s planiranjem…), razgradile se bodo stare gramozne poti (izkop in odvoz materiala, vgrajevanje humusa, planiranje…), na območju Nasovče – Kaplja vas pa se bodo dodatno odstranili še kamniti osamelci.

  CILJI:

  Način rabe kmetijskih površin v preteklosti je zabrisal meje parcel in dostope do njih. Z denacionalizacijo se je v naravi sicer vzpostavila parcelacija glede na strukturo rabe in uporabnike zemljišč (lastnike oziroma najemnike), a parcele običajno niti niso soležne, da bi omogočale racionalnejšo rabo, poseben problem pa predstavlja pomanjkanje dovoznih poti. Lastniki morajo svoje dostopne poti urejati celo z najemom zemljišč. Agromelioraciji bosta rešili tudi ta problem – lastniki bodo dobili dostope do svojih parcel, neracionalne poti pa se bodo sanirala. Nekateri uporabniki so se v določeni meri že organizirali in zaokrožili zemljišča, pri tem pa so si morali vzpostaviti zakupna razmerja, kar povečuje stroške proizvodnje tudi na račun zakupnin. Lastniki zemljišč želijo svoje parcele uporabljati v okviru katastrskih parcelnih meja in takšno uporabo tudi vpisati v registre rabe zemljišč. To se bo uredilo s komasacijskim postopkom, ki bo poleg ostalih učinkov imel velik vpliv še na med sosedsko usklajenost rabe in posledično na ustrezno obdelanost kmetijskih zemljišč. Izvedba komasacij je zato iz več razlogov nujna, agromelioraciji pa sta njun logičen zaključek.

  Komasaciji in agromelioraciji bosta zasledovali predvsem naslednje cilje:

  • najprimernejšo zamenjavo zemljišč med lastniki,

  • razdelitev zemljišč kmetovalcev glede na primernost zemljišča za posamezno zvrst pridelave,

  • novo parcelacijo zaradi razdelitve glede na interese posameznikov ali skupnosti,

  • varovanje zaščitenih rastlinskih in živalskih vrst ter naravnih habitatov,

  • delitev kmetijskih gospodarstev in površin v obdelavi glede na potrebe varovanja naravnih resursov,

  • omogočanje trajnostne rabe prostora,

  • urejen dostop do parcel,

  • strnjeno kmetijsko površino brez vmesnih zarasti, enotno in utrjeno konfiguracijo terena, ki omogoča sodobne tehnologije pridelovanja,

  • ustrezno speljano infrastrukturo za boljšo funkcionalno uporabnost zemljišč,

  • manjšo transportno in tehnološko logistiko, ki bo časovno in finančno razbremenila kmetije, z manjšo porabo pogonskih goriv in maziv pa tudi okolje,

  • urejene dostope, ki omogočajo rabo novejše kmetijske mehanizacije,

  • z dostopi do parcel bodo zemljišča bolj zanimiva za večje kmetije (dodatni nakupi zemljišč).

  Z racionalnejšo ureditvijo dostopov in ugodnejšo zaokrožitvijo GERK-ov se bodo zmanjšali stroški pridelave na enoto zemljišča. Stroški strojev so zaradi pogostejšega obračanja in težjega manevriranja na koncih parcel namreč večji pri manjših kot pri večjih enotah rabe.

  Pričakujemo tudi nekoliko povečano površino kmetijskih zemljišč na račun odstranitve zarasti, ureditve depresij, utrditve robov melioracijskih jarkov ter racionalnejše izvedbe transportnih in dostopnih poti.

  PRIČAKOVANI REZULTATI:

  Poleg očitnih učinkov – racionalizacija ekonomskega vidika kmetijske proizvodnje – bosta komasaciji skupaj z agromelioracijama in ureditvijo poti dolgoročno vplivali tudi na ohranjanje kmetij (socialni učinek), saj se zaradi izboljšanja pogojev obdelave in posredno tudi ekonomskega položaja kmetije več naslednikov odloča za nadaljevanje kmetovanja. Z izvedbo komasacij in agromelioracij pa se bo zmanjšal tudi obremenilen vpliv kmetijstva na okolje.

  POVEZAVE:

  Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

  Spletna stran PRP https://www.program-podezelja.si/sl/

  ………………………………………..

  6. VZPODBUJANJE IN PODPORA RAZVOJU TURIZMA

  Povzetek:

  Občine Mengeš, Vodice, Domžale, Komenda, Trzin in Medvode so bile uspešne v svoji prijavi za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za projekt »Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma« v vseh naštetih občinah. Projektu so bila z Odločbo Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja št. 33152-178/2017/9 z dne 27. 11. 2018 odobrena nepovratna sredstva v višini 5.190,00 EUR. Občine v sodelovanju vzpostavljajo skupni spletni portal, z namenom spodbujanja turizma, športa in kulturnega udejstvovanja krajanov in obiskovalcev njihovih krajev. Na portalu bodo najbolj izpostavljene točke vredne obiska v posamezni občini, ki se bodo povezovale prek tematskih sklopov.

  Cilji:

  Cilj je postaviti spletni portal, na katerem bo predstavljenih vseh šest občin, pri vsaki pa bo izpostavljenih najbolj prepoznavnih 5 turistično-športno-kulturnih točk. Spletni portal bo omogočal, da bo obiskovalec spletne strani lahko izbral iz celotnega območja šestih občin le bodisi izrazito kulturne točke (muzeji, razstave ipd.) bodisi izrazito turistične točke (naravne znamenitosti, izletniške točke ipd.) ali pa si bo zbral točke, ki so primerne za družinski izlet, za športno udejstvovanje ipd. Spletni portal bomo zasnovali tako, da bo kar najširši krog ljudi našel željeno informacijo.

  Glavne dejavnosti:

  Sodelovanje z izdelovalcem spletnega portala z zagotavljanjem informacij in slikovnega gradiva, hkrati pa bo fotograf poskrbel za fotografije vseh tridesetih točk, ki jih bodo občine želele izpostaviti (šest občin, vsaka po pet točk). Ko bo portal pripravljen za objavo na spletu, bom tudi izdana zgibanka s predstavitvijo portala in izbranih točk.

  Pričakovani rezultati:

  Namen operacije »Vzpodbujanje in podpora razvoju turizma« je povezati območje šestih občin (Medvode, Vodice , Komenda, Mengeš, Trzin in Domžale) oz. predvsem izpostaviti ključne obiska vredne točke v posamezni občini in s tem ponuditi posamezniku pestrejše življenje na turistično-športno-kulturnem področju. Verjamemo, da bo portal še bolj povezal območje šestih občin, omogočal bo pa tudi nadgradnjo, to je snovanje medobčinskih tematskih poti.

  Partnerji projekta:

  Vodilni partner: Občina Medvode. Ostali partnerji: Občina Vodice, Občina Mengeš, Občina Trzin, Občina Domžale, Občina Komenda.

  Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas ter je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.

   Vrednost projekta:
  Skupna vrednost Sofinanciran delež Lastna sredstva
   7.058,58 EUR 5.190,00 EUR 1.868,60 EUR

   

  Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

  Spletna stran PRP: https://www.program-podezelja.si/sl/

  11.11.2019 – Obveščamo vas, da je zaživel nov povezovalni turistični portal šestih občin LAS za mesto in vas.

  POVEZAVA

  ………………………………………..

  7. UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ NA OBMOČJU LAS

  Povzetek:

  Občina Komenda in Občina Vodice sta bili uspešni v svoji prijavi za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za ureditev otroških igrišč v obeh občinah. Projektu so bila z Odločbo Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja št. 33152-178/2018/8 z dne 8. 9. 2020  odobrena nepovratna sredstva v višini 54.938,81 EUR. Projekt vključuje opremo osmih otroških igrišč na območju občine Komenda in občine Vodice in s tem prebivalcem naselij v obeh občinah prinaša nove urejene in prosto dostopne površine za preživljanje prostega časa in medsebojno druženje na območju občine kjer prebivajo.

  V občini Komenda bodo otroška igrišča urejena na novih lokacijah. Oprema se bo postavila na naslednjih lokacijah: v Suhadolah (80 m2) 1 večnamensko igralo, v Mostah (90 m2) 1 večnamensko igralo, 2 košarkarska koša in dve klopci,  na  Gmajnici (100 m2) 4 igrala in dve klopci, ter na Križu (100 m2) 3 igrala. Na Gmajnici bo otroško igrišče locirano poleg teniških igrišč in bo proti vodi ograjeno s panelno ograjo. V Mostah bo igrišče  v neposredni bližini osnovne šole in vrtca; košarkarska koša bosta postavljena na že asfaltirano in zarisano igrišče. Pridobljenih bo 370 m2 novih urejenih površin za otroška igrišča v občini Komenda.

  V Občini Vodice se bodo igrala postavila na že obstoječa igrišča. V Skaručni 4 nova igrala z varovano površino  okrog 100 m2 , v Vodicah 22 novih ravnotežnih elementov   v skupni dolžini 52 m, v Utiku 4 nova igrala z varovano površino 100 m2, v Polju 2 igrali na 34 m2 varovanih površin. Skupaj preko 300 m2 varovanih površin.

  Cilji: 

  Razvoj in nadgradnja manjše osnovne lokalne infrastrukture,  spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga, zagotavljanje kakovostnega življenja, osebne in socialne varnosti, rasti in zdravega razvoja otrok in mladostnikov, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in kakovostnega aktivnega staranja

  Glavne dejavnosti:

  Cilji bodo doseženi s samo postavitvijo igral in varnostnih podlog, dodatno pa bodo ob uvajanju igral v uporabo, organizirani tudi vsaj dve delavnici (ena v vsaki občini), kjer bodo s pomočjo društev, šole in animatorjev, uporabnikom, predvsem pa otrokom predstavljeni varni načini uporabe igral, staršem pa bo predstavljen pomen druženja in ohranjanja osebnih stikov v vaških jedrih.

  Pričakovani rezultati: 

  Povečanje obiskovanosti otroških igrišč v obeh občinah; povečanje aktivnega življenjskega sloga; zmanjšanje igre in druženja ob prometnicah, ki pomenijo veliko nevarnost zaradi prometa; obogatena ponudba prostočasnih oziroma športnih dejavnostih otrok.

  Partnerji projekta:

  Vodilni partner: Občina Komenda, partner: Občina Vodice

  Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

  Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

  Spletna stran PRP: https://www.program-podezelja.si/sl/

  Vrednost projekta:
  Skupna vrednost Sofinanciran delež Lastna sredstva
  73.251,75 EUR 54.938,81 EUR 18.312,94 EUR

   

  ………………………………………..

  8. PANORAMA APP PETIH OBČIN

  Občine Medvode, Vodice, Komenda, Trzin in Mengeš so bile uspešne v svoji prijavi za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za projekt »Panorama App petih občin« v vseh naštetih občinah. Projektu so bila z Odločbo Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja št. 33152-102/2020/5 z dne 11.12.2020 odobrena nepovratna sredstva v višini 38.619,40 EUR.

  Šest sosedskih in prijateljskih občin, povezanih v LAS Za mesto in vas je že pred časom vzpostavilo zanimiv projekt, s katerim je bil vzpostavljen skupni spletni portal, namenjen spodbujanju turizma in delovanja na področju kulture za prebivalce občin, ki sodelujejo v projektu in obiskovalcev krajev severno od prestolnice. Na portalu (dostopen je na naslovu www.odmestadovasi.si) so prek tematskih sklopov izpostavljene točke, ki so v posamezni občini najbolj prepoznavne in ki bodo tudi temeljne destinacije/lokacije, predstavljene v aplikaciji, ki je predmet prijavljenega projekta. Projekt se je izkazal kot potreben in je pozitivno vplival na informiranost in prepoznavnost regije ter se je v celoti vklopil v informativni sklop  povezanih občin.

  S projektom Panorama App pa želimo narediti še korak naprej in informativne vsebine, ki so objavljene na enostavnem spletnem portalu, prenesti v sodobno aplikacijo za mobilne telefone, ki bo pomenila novo uporabniško izkušnjo za vse obstoječe in bodoče uporabnike aplikacije, obenem pa bo pomenila inovativno prilagoditev novim razmeram na področju turizma in kulturnih prireditev, ki se bodo nedvomno vzpostavile na podlagi epidemije virusa COVID-19. Projekt bo poleg prenosa vsebin aplikacije  na mobilne naprave omogočil tudi pripravo preglednih digitalnih panoramskih zemljevidov in pripravo promocijskih filmov za najbolj prepoznavne lokacije posamezne občine. S tem bomo informacije o turistični ponudbi v občinah približali tudi mlajši populaciji, ki dnevno uporablja mobilne aplikacije, vsebine pa bodo pripravljene tako, da bodo pritegnile k uporabi poleg klasičnih ciljnih skupin privabile tudi mlade, ki se šele spoznavajo z okoljem regije, v kateri živijo. Hkrati bomo poskrbeli tudi za tiskane vsebine za vse tiste, ki mobilno tehnologijo uporabljajo manj pogosto. Natisnili bomo zgibanke, trganke in zemljevide, ki bodo primerni za obešanje na steno. Pomembno pa je še to, da mobilna aplikacija omogoča preplet digitalnega in analognega sveta. Na fizičnem zemljevidu bo uporabnike s pomočjo mobilne aplikacije nagovorila znana osebnost, pojavili se bodo zračni posnetki pokrajine, vdelani v zemljevid, točke zanimivosti (POI) na zemljevidu bodo ponudile video posnetke, galerijo in povezavo na google maps navigacijo, za piko na i bo mogoče vizualno preveriti še prikaz letnih časov.

  Namen projekta je najti nove skupine obiskovalcev regije, ki se razprostira severno od Ljubljane in sočasno že obstoječim obiskovalcem omogočiti sodobno in tehnološko napredno možnost seznanjanja s turističnimi, kulinaričnimi in kulturnimi informacijami v regiji. Namen projekta je tudi trajnostna oblika prehoda v digitalno okolje na področju promocije turističnih in kulturnih znamenitosti in povečan obisk teh znamenitosti s strani domačinov in vseh ostalih prebivalcev Slovenije, ki bodo v novih okoliščinah več prostega časa preživeli v domačem okolju.

  Partnerji projekta:
  Vodilni partner:  Občina Medvode
  Ostali partnerji: Občina Vodice, Občina Mengeš, Občina Trzin, Občina Komenda.

  Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

   Vrednost projekta:
  Skupna vrednost Sofinanciran delež Lastna sredstva
  57.638,40 EUR 38.619,40 EUR 19.019,00 EUR

  Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

  Spletna stran PRP: https://www.program-podezelja.si/sl/