• podatki

  Zajčeva cesta 23
  1218 Komenda


  obcina@komenda.si

  Telefon: 01/ 724 74 00
  Faks: 01 / 834 13 23

 • GRADIVO za 25. sejo Občinskega sveta Občine Komenda, ki bo v četrtek, dne 19. aprila 2018, ob 17. uri

  Predlagano je:

  in naslednji DNEVNI RED:

  1. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik
  2. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Komenda za leto 2018
  3. Letni program športa za leto 2018
  4. Poročilo o odvozu odpadnega materiala iz zbirnega centra v Suhadolah – Publikus d.o.o. – ustno poročilo
  5. Poročilo o stanju javne varnosti na območju občine Komenda v letu 2017
  6. Letno poročilo skupne občinske uprave občin Trzin, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Vodice »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« za leto 2017
  7. Letna poročila (javnih) zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je Občina Komenda – za leto 2017:
   1. Osnovna šola Komenda Moste – 1. del
    Osnovna šola Komenda Moste2. del
   2. Vrtec Mehurčki
   3. Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik
   4. Osnovna šola 27. julij
   5. Glasbena šola Kamnik
   6. Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik
   7. Mestne Lekarne1. del
    Mestne Lekarne2. del
   8. Medobčinski muzej Kamnik1. del
    Medobčinski muzej Kamnik 2. del
   9. Zavod Medgeneracijsko središče Komenda
   10. Zavod KKS KOMOK
  8. Poročilo o poslovanju Poslovne cone Komenda d.o.o. za leto 2017 – ustno poročilo
  9. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Komenda za leto 2017
  10. Letni program dela Nadzornega odbora Občine Komenda za leto 2018 in predlog finančnega načrta za leto 2018
  11. Poročilo Nadzornega odbora Občine Komenda – seznanitev s končnimi poročili (2018)
  12. Predlog Odloka o izdajanju javnega glasila Občine Komenda – druga obravnava
  13. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Komenda za leto 2017 – skrajšani postopek
   1. Zaključni račun – prvi del 
   2. Zaključni račun  drugi del 
  14. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Komenda – prva obravnava
  15. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode – prva obravnava
  16. Predlog Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Komenda – prva obravnava
  17. Predlog Odloka o turistični taksi v občini Komenda – prva obravnava
  18. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki OŠ Komenda Moste na dan 31. 12. 2017
  19. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Vrtca Mehurčki na dan 31. 12. 2017
  20. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na zemljišču parc. št. 1131/16, k. o. Suhadole
  21. Poročilo o izgradnji kanalizacije v občini Komenda – ustno poročilo
  22. Pobude in vprašanja svetnic in svetnikov

  GRADIVO: 

  • k 1. in 2. točki je priloženo, imena kandidatov bodo znana po seji KMVVI;
  • k 4., 8. in 21. točki bo posredovano v ustni obliki;
  • k 7. točki je zaradi obsežnosti objavljeno na spletni strani Občine Komenda; na seji občinskega sveta bodo podana ustna poročila;
  • k ostalim točkam je priloženo.

  UDELEŽBA NA SEJAH OBČINSKEGA SVETA